Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 180)

Vanaf 1 januari 2010 veranderen de regels van de btw-heffing voor ondernemers die zaken doen met andere ondernemers in Europa.

De volgende drie wijzigingen die betrekking hebben op de Europese btw-wetgeving vergemakkelijken het zaken doen:
1. De ondernemer die een dienst afneemt geeft de btw aan in eigen land.
2. Als ondernemer kunt u btw die betaald is in een andere EU-lidstaat terugvragen bij de Belastingdienst in Nederland. Dit gebeurt elektronisch.
3. Leveranciers én dienstverleners doen opgaaf intracommunautaire prestaties voor goederen en diensten (opgaaf ICP).

Wat zijn de regels voor opgaaf ICP?
Bij een dienst of een levering verricht in een ander EU-land moet u de Belastingdienst regelmatig een overzicht sturen van uw verrichte diensten en of leveringen. Dit overzicht wordt opgaaf ICP genoemd. De opgaaf ICP vervangt de opgaaf ICL (intracommunautaire leveringen, die alleen gold voor goederen). Leveranciers van goederen dienen de opgaaf ICP maandelijks te doen als de omzet per kwartaal meer is dan € 100.000. Is de omzet minder dan kan de opgaaf per maand, 2 maanden, kwartaal of per jaar gedaan worden. Dienstverleners mogen elk tijdvak kiezen.

Let op!
U moet zelf op tijd opgaaf ICP doen. U krijgt dus geen bericht van de Belastingdienst met het verzoek om opgaaf ICP op te sturen.

Let op!
Doet u zaken met andere ondernemers in Europa? Informeer dan of deze nieuwe btw-regels in uw voordeel uitpakken. Ook heeft de Belastingdienst een speciale site geopend over de nieuwe btw-regels.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 januari 2010 komt de eis dat u als ondernemer minimaal 1225 uur moet ondernemen om in aanmerking te komen voor de mkb-vrijstelling, te vervallen.

Mkb-vrijstelling
De mkb-winstvrijstelling is een tegemoetkoming in de vorm van een belastingvrijstelling die oploopt met de winst. Hoe meer winst er wordt gemaakt hoe hoger de vrijstelling. Hiervoor geldt nu nog de voorwaarde dat moet worden voldaan aan het urencriterium. Dit betekent dat een ondernemer minimaal 1225 uur moet ondernemen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.

Afschaffen urencriterium
Per 1 januari 2010 komt de eis dat u als ondernemer minimaal 1225 uur moet ondernemen, te vervallen. Voortaan bestaat dus recht op de mkb-winstvrijstelling ongeacht het aantal uren dat aan een onderneming wordt besteed. Ondernemers die naast hun baan ondernemen (“hybride ondernemers”) en deeltijdondernemers (zonder baan ernaast) kunnen daardoor ook gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling.

Let op!
Door het afschaffen van het urencriterium per 1 januari 2010 wordt het aantrekkelijker om een onderneming te starten in deeltijd of naast een baan. Deze maatregel moet ook de overgang van een uitkering of van een baan naar ondernemerschap makkelijker maken.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 januari 2010 gaan schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen onder het verlaagde BTW-tarief van 6 procent vallen.

BTW-tarief
Het BTW-stelsel kent verschillende tarieven: 19 procent, 6 procent en 0 procent. Welk tarief u moet toepassen is afhankelijk van de goederen die u levert en de diensten die u verricht.

Schoonmaakwerk aan huis
Schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen vallen momenteel onder een tarief van 19% BTW. Echter, per 1 januari 2010 gaan deze schoonmaakwerkzaamheden onder het verlaagde BTW-tarief van 6 procent vallen.

Let op!
Verricht u als ondernemer schoonmaakwerkzaamheden aan huis dan betaalt u per 1 januari 2010 het verlaagde BTW-tarief van 6 procent.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Innovatieve ondernemers kunnen voortaan octrooiverliezen volledig in plaats van gedeeltelijk verrekenen met de belastbare winst.

Octrooibox
Bedrijven die bijvoorbeeld uitvindingen of technische toepassingen ontwikkelen en daarvoor octrooi hebben gekregen, kunnen sinds 2007 gebruik maken van de octrooibox. De opbrengsten uit deze zelfontwikkelde immateriële activa zijn hierdoor belast tegen een gereduceerd vennootschapsbelastingstarief van 10% in plaats van het normale tarief van maximaal 25,5%. Dit betekent dus dat innovatieve ondernemers op hun ‘octrooiwinst’ een belastingvoordeel kunnen behalen van 15,5%.

Octrooiverliezen
Aangezien octrooiwinsten worden belast tegen 10% zijn octrooiverliezen tevens tegen een tarief van 10% aftrekbaar. Nu maakt de staatssecretaris het voor innovatieve ondernemers mogelijk om octrooiverliezen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 volledig te verrekenen met de belastbare winsten van het voorgaande jaar en negen volgende jaren.

Let op!
U kunt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 verliezen op de exploitatie van octrooien voortaan volledig in plaats van gedeeltelijk (10%) verrekenen met de belastbare winst.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Het Kabinet wil de productie en gebruik van elektrische auto’s stimuleren. Het Kabinet heeft dan ook voornemens bestuurders van een elektrische auto van de zaak tegemoet te komen in de bijtelling. Dit betekent dat u de eerste twee jaar de fiscale bijtelling niet hoeft te betalen. Daarna gaat de bijtelling naar de helft.

Fiscale bijtelling
De bijtelling voor privégebruik auto van de zaak komt aan de orde als een auto van de zaak ook voor privédoeleinden ter beschikking staat en met die auto op jaarbasis meer dan 500 privékilometers wordt gereden. Nu ligt de fiscale bijtelling voor de schoonste categorie auto’s op 14 procent. De eerste twee jaar wordt de bijtelling voor een elektrische leaseauto verlaagd naar nihil. Na twee jaar bedraagt de bijtelling 7 procent.

Let op!
De verlaging van de bijtelling heeft als doel personen met een auto van de zaak die ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, te stimuleren om voor een elektrische auto te kiezen. U hoeft dan de eerste twee jaar geen fiscale bijtelling te betalen. Daarna betaalt u slechts de helft van de bijtelling (7 procent).

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De Belastingdienst mag een bestelauto waarin een bijrijderstoel is aangebracht, niet meer automatisch in de bijtelling betrekken.

Bijtelling privégebruik
De bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak komt aan de orde als een auto van de zaak ook voor privédoeleinden ter beschikking staat en met die auto op jaarbasis meer dan 500 privékilometers worden gereden. De auto van de zaak kan een personenauto zijn, maar ook een bestelauto. De bijtelling voor een bestelauto vervalt echter indien de bestelauto vanwege zijn aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen en niet voor het vervoer van personen. Dit betekent dat een bestelauto met een bijrijderstoel voor de fiscus automatisch in de bijtelling kwam.

Niet meer automatisch in de bijtelling
Als gevolg van recente jurisprudentie valt een bestelauto met een bijrijderstoel niet meer automatisch onder de bijtelling. De fiscus moet naar meer zaken kijken dan alleen naar de aanwezigheid van een bijrijderstoel. Er moet vooral gekeken worden of de bestelauto naar aard en inrichting uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De Belastingdienst mag een bestelauto met bijrijderstoel dus niet meer zomaar in de bijtelling betrekken.

Let op!
Heeft u een bijrijderstoel in uw bestelauto, dan betekent dit niet meer automatisch dat u in de bijtelling wordt betrokken.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Vanaf volgend jaar wil de fiscus de uitstelregeling verscherpen voor de miljoen belastingplichtigen die via een adviseur aangifte doen. Wie de belastingaangifte in drie jaar tijd twee keer te laat indient, krijgt geen uitstel meer.

In de huidige regeling is het zo dat als u een belastingadviseur inschakelt, u vrijwel altijd uitstel krijgt. Toch doen de meeste belastingplichtigen alsnog te laat aangifte. Recent heeft de belastingdienst 400 duizend aanmaningen moeten sturen voor het belastingjaar 2007.

Regels
De fiscus wil de regels aanscherpen om de uitstelregeling werkbaar te houden. Vanaf 2010 geldt de regeling dat u geen uitstel meer krijgt indien u in drie jaar tijd twee keer te laat aangifte heeft gedaan. Het Register Belastingadviseurs pleit nog wel voor een overgangsregeling van een of twee jaar.

Let op!
Indien u uw belastingaangifte door een adviseur laat doen en hij standaard uitstel aanvraagt, dan moet u vanaf volgend jaar de aangifte wel op tijd inleveren. Als u in drie jaar tijd twee keer te laat aangifte doet, verliest u uw recht op uitstel.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De ministers Van der Hoeven van Economische Zaken en Cramer van VROM hebben 10 miljoen extra geld vrijgemaakt om midden- en kleinbedrijven te ondersteunen bij duurzame innovaties.

Met deze extra steun willen de bewindsvrouwen de helpende hand bieden aan noodlijdende ondernemers die last hebben van de crisistijd. Het extra geld moet ondernemingen steunen bij de ontwikkeling en toepassing van bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, efficiëntere productieprocessen en schonere producten en diensten. In het bestaande programma Milieu en Technologie was reeds 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2011. Het extra geld is dus een uitbreiding hierop.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De aanvraag moet gelden voor een innovatief en nieuw productieproces.
• Uw vestiging mag niet meer dan 250 werknemers hebben.
• Uw omzet mag niet meer dan 50 miljoen euro bedragen.
• Uw werkterrein moet in Nederland liggen.
• De milieuwinst moet in Nederland worden geboekt.

LET OP!
Indien u zich kwalificeert als MKB-ondernemer zoals hierboven weergegeven en u houdt zich bezig met de ontwikkeling en toepassing van milieugerichte innovaties, dan kunt u nu in aanmerking komen voor een extra subsidie. Voor het aanvragen van de subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat u kunt downloaden via http://www.senternovem.nl/milieutechnologie/.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 juli 2009 is de betalingstermijn voor de invordering van openstaande belastingbedragen gewijzigd.

Betalingstermijn belastingaanslag
Per 1 juli 2009 is de betalingstermijn van een belastingaanslag niet langer twee maanden, maar geldt er een betalingstermijn van zes weken. Let op: er bestaan uitzonderingen op deze betalingstermijn van zes weken. Voor bijvoorbeeld naheffings- en navorderingsaanslagen gelden andere betalingstermijnen.

Aanmaning
Als u de belastingaanslag niet tijdig betaalt, krijgt u een aanmaning. Vóór 1 juli 2009 moest u deze aanmaning binnen 10 dagen na dagtekening betalen. Per 1 juli 2009 is deze termijn verruimd naar 14 dagen.

Let op!
De wijzigingen gelden voor aanslagen met een dagtekening vanaf 1 juli 2009.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Als ondernemer moet u een schatting doen van uw inkomsten over 2009. U kunt dit digitaal of schriftelijk doen.

Schatting
Heeft u als ondernemer nog geen wijziging aangevraagd van uw voorlopige aanslag IB of VPB 2009, dan bent u verplicht een schatting te doen. Ook als de aanslag naar uw mening juist is, dient u toch elektronisch of schriftelijk een schatting IB 2009 of VPB 2009 in te dienen. Heeft u al eerder een wijziging van de voorlopige aanslag 2009 aangevraagd, dan hoeft u geen schatting meer te doen. U heeft hiermee aan uw schattingsverplichting voldaan.

Elektronisch of schriftelijk
U kunt de schatting elektronisch doen met het programma voorlopige aanslag 2009 of met commerciële aangiftesoftware (BAPI). De termijn voor het indienen van de elektronische schattingen IB 2009 en VPB 2009 is verlengd tot 1 september 2009. De Belastingdienst heeft aangegeven dat ook uitstel wordt verleend voor het elektronisch indienen van de schattingsopgaven IB 2008.

Let op!
De verruiming van de termijn naar 1 september 2009 geldt niet voor schriftelijk ingediende schattingen. Deze moeten vóór 1 augustus 2009 worden ingestuurd.

  • Gepubliceerd op
Lees verder