Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 180)

Wanneer u zich als natuurlijk persoon na 1 april 2008 aanmeldt als ondernemer gaan de Belastingdienst en Kamer van Koophandel u gezamenlijk inschrijven. Of dit ook gaat gelden voor niet-natuurlijke personen die zich aanmelden is nog niet duidelijk.

Lastenverlichting
Voor natuurlijke personen moet de nieuwe manier van werken leiden tot een administratieve lastenverlichting. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor niet-natuurlijke personen waardoor invoering voor deze groep nog onzeker is. De betrokkenheid van notarissen en fiscaal intermediairs speelt daarbij een belangrijke rol.

Loketten
De gezamenlijke loketten voor inschrijving worden gevestigd in de kantoren van de Kamer van Koophandel. Door deze maatregel komt er een vervolg op de succesvolle proef waarbij ondernemers die zich als eenmanszaak bij de KvK inschreven ook meteen een BTW-nummer meekregen.

Tip
Wilt u zich aanmelden als ondernemer bij de KvK en de Belastingdienst; vanaf 1 april a.s. kunt u zich voor beide gezamenlijk inschrijven bij de loketten van de KvK.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Wilt u nagaan of uw gift aan een goed doel fiscaal aftrekbaar is? Vanaf 3 januari jl. kunt u dit via de website van de Belastingdienst met het ‘programma ANBI’ controleren.

ANBI
Vanaf 1 januari 2008 is uw gift alleen nog aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting als deze wordt gedaan aan een bij beschikking aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die de Belastingdienst heeft aangewezen als ANBI. Om als een ANBI te worden aangewezen moet de instelling jaarlijks een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst.

Zoekprogramma
Via een programma op de website van de Belastingdienst kunt u eenvoudig uitzoeken of een bepaalde instelling of goede doelorganisatie een beschikking van de Belastingdienst heeft ontvangen en uw gift dus in aanmerking komt voor aftrek voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Let op:
Doet u regelmatig giften aan goede doelorganisaties of vergelijkbare instellingen, controleer dan op de website van de Belastingdienst of deze giften (nog) aftrekbaar zijn.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Voor de belastingaangifte 2007 is op de site van de Belastingdienst het aangifteprogramma 2007 te downloaden. Bij de controle van de aangifte 2007 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan het box 3-inkomen.

Aangifte 2007
Heeft u een aangiftebrief of -biljet gehad, dan moet u voor 1 april 2008 aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Als u dit voor 1 april 2008 doet, krijgt u voor 1 juli 2008 nog bericht van de Belastingdienst. U kunt elektronisch of op papier aangifte doen. Voor de elektronische aangifte is op de site van de Belastingdienst het aangifteprogramma 2007 te downloaden. Voor de ondertekening van de elektronische aangifte heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Als u deze code nog niet in uw bezit heeft, kunt u die aanvragen via www.digid.nl.

Heeft u geen aangiftebrief- of biljet voor 2007 gehad en verwacht u meer dan € 13 terug van de Belastingdienst, dan kunt u ook aangifte doen met het aangifteprogramma. U kunt dit geld tot en met 31 december 2012 terugvragen.

Let op:
Dit jaar zal de Belastingdienst bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting 2007 extra aandacht besteden aan box 3. Hierin moet u onder andere uw eventuele spaartegoeden, beleggingen, tweede woning of verhuurde woning aangeven.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs in het ‘Van der Steen-arrest’ beslist dat een DGA die op basis van een arbeidsovereenkomst in naam en voor rekening van zijn BV werkzaamheden verricht, niet aangemerkt kan worden als ondernemer voor de BTW.

Van der Steen-arrest
Sinds 26 april 2002 bestond in Nederland het beleid dat een DGA, met een meerderheid van de aandelen in zijn BV, aangemerkt moest worden als ondernemer voor de BTW. Hier is per 18 oktober 2007 een eind gekomen door het ‘Van der Steen-arrest’, waarin staat dat een DGA geen ondernemer voor de BTW kan zijn als hij enkel op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht in naam en voor rekening van zijn BV.

Met andere woorden, de DGA handelt in naam van de BV en treedt niet zelfstandig en voor eigen risico op in het economische verkeer. De DGA blijft echter wel ondernemer voor de BTW als hij naast zijn werkzaamheden een pand verhuurt aan zijn eigen BV.

In de praktijk betekent dit dat er over de arbeidsvergoeding geen BTW meer verschuldigd is en dus geen factuur meer hoeft te worden gestuurd aan de BV voor de verrichte arbeid. Daarnaast vervalt het recht op aftrek van de voorbelasting voor de DGA.

Herziening voorbelasting
De beëindiging van het ondernemerschap voor de BTW kan ook tot gevolg hebben dat, voor goederen waarvoor in het verleden een recht op aftrek van voorbelasting bestond, een herziening van kracht wordt. De goederen gaan namelijk over van uw ondernemings- naar uw privé-vermogen, nu uw ondernemerschap beëindigd is. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat voor deze overgang de goederen tegen boekwaarde gewaardeerd mogen worden. Daarnaast mag u goederen voor 1 april 2008 aan de BV leveren, als de BV voor de BTW-heffing van dat goed in de plaats treedt van u als DGA. Dit houdt in dat de BV in de toekomst BTW voldoet over het privé-gebruik van deze goederen.

Tip
Raadpleeg uw adviseur om te beoordelen of u mogelijk niet langer ondernemer voor de BTW bent.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Nadat de grens voor belastingvrije invoer al 15 jaar ongewijzigd was gebleven, is er overeenstemming bereikt over de nieuwe grens en de ingangsdatum. Vanaf 1 december 2008 mag er per reiziger voor 430 euro belastingvrij ingevoerd worden.

Vliegtuig, schip of land
Vanaf 1 december mag u als reiziger van buiten de EU voor een hoger bedrag vrij van accijns en BTW invoeren. Het plafond gaat van 175 naar 430 euro voor passagiers die van buiten de Europese Unie per vliegtuig of schip ons land binnen komen. Komt u over land, dan mag u voor 300 euro belastingvrij invoeren. Deze scheiding is aangebracht omdat u over land in staat bent vaker goederen de EU binnen te brengen.

Invoertarief
Voor bedragen boven de 430 euro geldt er een invoertarief van 3,5%, waar nog 19% BTW bovenop komt. Het gaat wel alleen om artikelen die u meeneemt in uw bagage en die voor persoonlijk gebruik zijn bestemd. Zijn de goederen voor de verkoop of voor uw bedrijf, dan geldt er doorgaans een hoger invoertarief. Voor sigaretten en drank zijn er overigens strengere regels van toepassing.

Tip
Het kan voordelig zijn om bepaalde goederen tijdens een eventueel verblijf buiten de EU aan te schaffen. Vanaf 1 december 2008 kunt u belastingvrij invoeren tot een totaal bedrag van 430 euro.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 januari 2008 bestaat er een nieuwe vrijstelling in box 3. Deze vrijstelling geldt voor beleggingen in bedrijven die zijn genoteerd op de beurs Alternext.

Welke beleggingen?
De nieuwe vrijstelling geldt voor MKB-beleggingen. Dit zijn aandelen in vennootschappen waarvan doel en feitelijke werkzaamheden bestaan uit andere activiteiten dan het beleggen van vermogen. Deze aandelen moeten wel zijn toegelaten tot de handel op Alternext Amsterdam of het moet gaan om aandelen in aangewezen MKB-fondsen. Hiervoor geldt dat het fonds hoofdzakelijk haar vermogen belegt in aandelen van vennootschappen die zijn genoteerd aan Alternext Amsterdam. Op verzoek van het fonds beslist de inspecteur (bij voor bezwaar vatbare beschikking) of het fonds als MKB-fonds kan worden aangemerkt.

Fiscaal voordeel
Het fiscale voordeel voor u als belegger bestaat uit een vrijstelling in box 3 tot een bedrag van maximaal € 53.421 (2007). Verder geldt een aanvullende heffingskorting van 1,3% van de gemiddelde waarde van de MKB-belegging.

Voor de MKB-beleggingen gelden dus dezelfde fiscale voordelen als voor beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen.

Tip
Heeft u (of wilt u gaan) beleggen in bedrijven die zijn genoteerd op de beurs Alternext, dan geldt voor deze beleggingen per 1 januari 2008 een vrijstelling in box 3.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Goed nieuws voor vrouwelijk ondernemend Nederland. Het ziet er naar uit dat vrouwelijke zelfstandigen in 2008 recht krijgen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken.

WAZ-verzekering
Een werkneemster die in verwachting is, heeft recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wanneer u werkt als zelfstandige hebt u geen recht op dit verlof. Sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) per 1 augustus 2004 bestaat er ook geen vergelijkbare verlofregeling meer voor zwangere zelfstandigen. U moet voor de periode waarin u niet kunt werken zelf zorgen voor een inkomen. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.

ZEZ-regeling
Er is voorgesteld om vrouwelijke zelfstandigen recht te geven op een (publieke) zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken (de Zelfstandig en Zwanger-regeling). Door deze regeling wordt het voor zelfstandigen minder noodzakelijk om tijdens de zwangerschap door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de inkomsten van de zelfstandige in het voorgaande jaar en bedraagt maximaal het wettelijke minimumloon (€ 1.335 bruto per maand per 1 januari 2008). De uitkering wordt betaald uit de algemene middelen, waardoor er geen aparte premie hoeft te worden betaald. De UWV voert de regeling uit.

Let op!
De maatregel wordt waarschijnlijk op 1 juli 2008 ingevoerd.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De Eerste Kamer heeft op 18 december jl. het Belastingplan 2008 en Overige Fiscale Maatregelen 2008 aangenomen. Bij de behandeling is een aantal moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen. Dit zijn de motie woningbouwcorporaties en de motie kansspelbelasting.

Moties
In de motie woningbouwcorporaties wordt de regering verzocht na de invoering van de Wet op de Maatschappelijke Onderneming de Vpb-plicht van woningcorporaties en stadsherstellichamen opnieuw te toetsen. Verder moet de regering zich in de afwikkeling van de bestaande Vaststellingsovereenkomst in de belastingheffing over 2006 en 2007 flexibel opstellen. In de motie kansspelbelasting wordt de regering verzocht, voorafgaand aan de invoering van de verhoging van de kansspelbelasting op speelautomaten, inzichtelijk te maken welke gevolgen deze invoering hebben op de bedrijfsvoering van de exploitanten.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Maakt u deel uit van een concern en leent u geld aan een van de andere vennootschappen binnen het concern (groepslening)? Dan zijn er strenge regels voor de aftrekbaarheid van deze rente. Zo moet er sprake zijn van zakelijke overwegingen of van een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing (10%) over de rente. Per 1 januari 2008 worden de eisen voor renteaftrek (waarschijnlijk) aangescherpt.

Verscherping
Indien u niet aannemelijk kunt maken dat er sprake is van zakelijke overwegingen voor een groepslening, dan is het op dit moment voor de aftrek van de rente voldoende dat u kunt bewijzen dat er sprake is van een redelijke heffing. De rente op groepsleningen is hiermee aftrekbaar indien de ontvangen rente bij de andere vennootschap tegen minimaal 10% wordt belast. De Belastingdienst is van mening dat het nu te eenvoudig is om een aftrekpost te creëren binnen een concern. De aftrekbaarheid van rente op groepsleningen moet daarom vanaf 1 januari 2008 worden beperkt. Als u aannemelijk kunt maken dat er sprake is van een redelijke heffing kan de aftrek toch worden geweigerd indien de inspecteur aantoont dat aan de schuld niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Blijkt dit het geval te zijn, dan kunt u de rente op de groepslening niet aftrekken. De bewijslast hiervoor ligt bij de inspecteur. De Eerste Kamer moet dit voorstel nog aannemen, pas dan is de wijziging definitief.

Let op!
Trekt u de rente op een groepslening af voor de Vpb omdat u binnen het concern voldoet aan de heffingseis van 10%, dan ziet het er naar uit dat er vanaf 1 januari 2008 een wijziging voor u plaatsvindt. Slaagt de inspecteur erin aan te tonen dat u niet in overwegende mate zakelijk handelt, dan kunt u de rente voortaan niet meer aftrekken.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Als de Eerste Kamer het gewijzigd wetsvoorstel aanneemt, vindt er per 1 januari 2008 een verruiming van de octrooibox plaats. Hiermee wil de regering de ontwikkeling van nieuwe innovaties stimuleren. Tot nu toe profiteerden vooral grote bedrijven van de voordelen, maar nu komen deze ook binnen het bereik van u als MKB-ondernemer.

Octrooibox
Bedrijven die immateriële activa (zoals een uitvinding of technische toepassing) ontwikkelen en daarvoor een octrooi hebben gekregen, kunnen de voordelen die hieruit voortkomen onder het verlaagde vennootschapstarief van 10% laten vallen. De MKB-ondernemers konden hierdoor nauwelijks profiteren van de octrooibox, omdat het aanvragen van een octrooi te kostbaar bleek te zijn. Indien de Eerste Kamer het gewijzigde voorstel aanneemt, kunnen niet alleen bedrijven met een octrooi van het lagere tarief gebruik maken, maar ook bedrijven die zonder octrooi aantoonbare speur- en ontwikkelingskosten hebben.

Voorwaarden
Voor de nieuw ontwikkelde activa moet u wel een S&O-verklaring krijgen. Dit houdt concreet in dat deze voortvloeien uit een erkend R&D-project in het kader van de WBSO. U kunt een verklaring bij SenterNovem aanvragen (www.senternovem.nl). Er geldt een plafond voor de voordelen die u onder het verlaagde tarief kunt brengen. Het verlaagde tarief is van toepassing voor zover de winst uit de nieuw ontwikkelde activa per jaar niet boven de € 400.000 per belastingplichtige uitkomt.

Let op!
Bent u MKB-ondernemer, dan nemen per 1 januari 2008 de mogelijkheden om gebruik te maken van de octrooibox aanzienlijk toe. Het is niet langer een voorwaarde dat er een (kostbaar) octrooi moet zijn aangevraagd. U moet wel kunnen aantonen dat u speur- en ontwikkelingswerk verricht, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

  • Gepubliceerd op
Lees verder