Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 182)

Blijven uw investeringen dit jaar tot op heden onder de 2.000 dan is het verstandig (een deel van) de voorgenomen investeringen 2004 naar voren te halen en nog dit jaar te doen. De ondergrens om voor investeringsaftrek in aanmerking te komen is 2.000. Beneden deze grens is er geen recht op investeringsaftrek. Daarboven is er recht op 25% investeringsaftrek. Naarmate er meer geïnvesteerd wordt daalt het percentage van de investeringsaftrek stapsgewijs naar 3%. Afhankelijk van de omvang van de totale investeringen kan een spreiding of juist het concentreren van de investeringen al gauw het nodige voordeel opleveren.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De belangrijkste wijzigingen
Om de regelingen rondom de (kilometer)vergoedingen voor de eigen auto en de bijtelling voor de auto van de zaak te vereenvoudigen wordt met ingang van 1 januari 2004 de fiscale behandeling van de (eigen) auto ingrijpend gewijzigd. Onderstaand geven wij u de belangrijkste wijzigingen.

Vergoeding voor de eigen auto
Tot op heden gelden voor het woon-werkverkeer forfaitaire onbelaste vergoedingen die zijn gemaximeerd op 130,- per maand. Bovendien mag geen onbelaste vergoeding verstrekt worden indien de werknemer minder dan 10 kilometer van het bedrijf woont. Daarnaast geldt nu een maximale onbelaste vergoeding van 0,28 per zakelijke kilometer.
Vanaf 2004 mag voor iedere gereden kilometer een onbelaste vergoeding gegeven worden van 0,18. Dit betekent dat ook personeelsleden die minder dan 10 kilometer van het bedrijf wonen met ingang van volgend jaar in aanmerking komen voor een onbelaste kilometervergoeding. In een aantal gevallen zal de nieuwe regeling extra vergoedingsmogelijkheden bieden bij het woon-werkverkeer. Wij wijzen u erop dat het om een maximale belastingvrije vergoeding gaat. Met andere woorden: u bent niet verplicht deze te verstrekken. Op de goede manier gebruikt kan de vergoeding zonder meer een mooi beloningsinstrument zijn.
Voor degenen die veel zakelijke kilometers rijden is het nieuws minder goed: zij gaan er 0,10 per gereden kilometer op achteruit.
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat een vergoeding per kilometer met zich meebrengt dat u en uw medewerkers de gereden kilometers controleerbaar dienen bij te houden. Een vrije dag betekent in het nieuwe systeem bijvoorbeeld geen recht op kilometervergoeding voor die dag.

Bijtellingspercentage
Vanaf 2004 kennen we weer 1 bijtellingspercentage. Het percentage voor 2004 is vastgesteld op 22%. Indien minder dan 500 kilometer per jaar privé gereden worden dan is er geen bijtelling verschuldigd. Uiteraard ligt de bewijslast om aan te tonen dat er geen bijtelling verschuldigd is bij de belastingplichtige.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Indien u bedrijfsmiddelen verkoopt waarvoor u in het verleden investeringsaftrek hebt genoten dan bent u in principe desinvesteringsbijtelling verschuldigd. Deze regeling is van toepassing indien u het bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering plaatsvond weer verkoopt. Voor bedrijfsmiddelen uit 1999 kan het dan ook verstandig zijn deze pas in 2004 te verkopen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Heeft u dubieuze debiteuren die u niet meer kunnen betalen? Dan kunnen wij wellicht een verzoek indienen om de door u afgedragen BTW terug te vragen. Om dit verzoek te kunnen indienen hebben wij bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat de debiteuren (waarschijnlijk) niet meer kunnen betalen. Het verzoek dient bij de laatste aangifte over 2003, of in ieder geval direct na de jaarrekening te worden ingediend.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Alle rechtshandelingen tussen de BV en de DGA moeten op grond van art. 247 BW schriftelijk worden vastgelegd. De vastlegging dient te gebeuren in de vorm van notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders. Voorbeelden van rechtshandelingen die vastgelegd dienen te worden zijn: arbeidsovereenkomst, vaststellen van de hoogte van het salaris of een kostenvergoeding, sluiten van een managementovereenkomst, sluiten van een geldlening, het toekennen van pensioenrechten etc. Ontbreekt de schriftelijke vastlegging dan is de betreffende transactie vernietigbaar.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Een DGA kan zijn pensioen onder voorwaarden bij de eigen BV in eigen beheer opbouwen. Door uzelf nog dit jaar pensioenrechten toe te kennen kunt u de belastbare winst van de BV over 2003 (fors) verlagen. De jaardotatie kunt u tezamen met de inhaaldotatie over reeds verstreken jaren ineens ten laste van het resultaat brengen. Om de waarde zo hoog mogelijk vast te stellen is het van belang de pensioenverplichtingen op basis van premie bij indiensttreding te waarderen. Dit is alleen mogelijk voor pensioenverplichtingen die per 31 december 2003 zo zijn gewaardeerd. Een en ander dient uiteraard schriftelijk te worden vastgelegd.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Uw bv hoeft mogelijk vanaf 2018 minder vennootschapsbelasting te betalen. Het kabinet is van plan om de eerste belastingschijf te verlengen naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021. Deze schijfverlenging is aantrekkelijk voor het Nederlandse mkb.

  • Gepubliceerd op
Lees verder