Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 183)

De staatssecretaris heeft zijn speerpunt gericht op belastingplichtigen die hun vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst willen houden. Deze belastingplichtigen riskeren een boete van maximaal 300% van de verschuldigde belasting.

Belastingplichtigen moeten jaarlijks hun box 3-vermogen opgeven in hun aangifte. Dit betekent dat u zowel uw binnenlandse- als uw buitenlands vermogen moet opgeven. Indien u het vermogen niet opgeeft riskeert u een boete. Per 1 juli 2009 is de boete op verborgen box 3-vermogen verhoogd van 100% naar 300% (de zogenaamde vergrijpboete) van de verschuldigde belasting.

Vrijwillige verbetering
De Belastingdienst biedt u echter de mogelijkheid om alsnog juiste en volledige informatie te verschaffen. Dit wordt de inkeerregeling genoemd. Door gebruik te maken van de inkeerregeling voorkomt u een boete. U hoeft alleen de belasting inclusief heffingsrente te betalen over het alsnog aangegeven vermogen. U moet de Belastingdienst wel voor zijn. Dit betekent dat op het moment van inkeer de Belastingdienst nog niet op de hoogte is van uw verborgen vermogen.

U kunt aangiften die al zijn ingediend vrijwillig verbeteren door het formulier ‘Verklaring Vrijwillige verbetering Buitenlands vermogen’ in te vullen en op te sturen. U kunt dit formulier downloaden of ophalen bij uw belastingkantoor. Indien u meer informatie wenst over de inkeerregeling kunt u contact opnemen met de Inkeerlijn van de Belastingdienst via telefoonnummer (076) 526 01 28, of per e-mail: inkeer@belastingdienst.nl.

Let op!
De inkeerregeling is per 1 januari 2010 beperkt tot twee jaar na het ontstaan van het beboetbare feit. Dit betekent dat als u niet binnen twee jaar uw box 3- inkomen aangeeft, u een boete riskeert.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

In de vennootschapsbelasting kunnen innovatieve bedrijven per 1 januari 2010 via de innovatiebox in een nog lager belastingtarief vallen.

In het Belastingplan 2010 wordt voorgesteld de octrooibox met ingang van 1 januari 2010 te verruimen tot een innovatiebox. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen:
1. de grondslag in de innovatiebox wordt aanzienlijk verruimd. Voortaan vallen alle winsten behaald met immateriële activa onder het lage tarief. In de huidige situatie is het lage tarief alleen mogelijk bij winsten tot € 400.000. Dit maakt de box aantrekkelijk voor software en bedrijfsgeheimen;
2. het tarief voor de vennootschapsbelasting voor immateriële activa wordt verlaagd van 10% naar 5%;
3. verliezen op immateriële activa worden aftrekbaar tegen het reguliere tarief van 25,5% in plaats van het voorgestelde verlaagde tarief van 5%.

Hoe komt een Vpb-plichtig bedrijf in aanmerking voor de innovatiebox?
De Belastingdienst voert de innovatiebox uit. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u namens het bedrijf in de aangifte vennootschapsbelasting verzoeken de innovatiewinsten onder te brengen in de innovatiebox. De innovatiebox geldt, net als de octrooibox, voor:
• immateriële activa waarvoor door de overheid octrooi is verleend;
• immateriële activa waarvoor door SenterNovem een S&O-verklaring is afgegeven (voor de activa is geen octrooi aangevraagd of de activa kwamen niet voor octrooi in aanmerking).

Let op! In de innovatiebox vallen immateriële activa onder het verlaagde tarief, dus ook als u zich bezig houdt met speur- en ontwikkelingswerk, dat niet met een octrooi samenhangt. U dient nog steeds wel een speur-en ontwikkelingswerkverklaring (S&O-verklaring) bij SenterNovem aan te vragen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Vanaf 1 januari 2010 veranderen de regels van de btw-heffing voor ondernemers die zaken doen met andere ondernemers in Europa.

De volgende drie wijzigingen die betrekking hebben op de Europese btw-wetgeving vergemakkelijken het zaken doen:
1. De ondernemer die een dienst afneemt geeft de btw aan in eigen land.
2. Als ondernemer kunt u btw die betaald is in een andere EU-lidstaat terugvragen bij de Belastingdienst in Nederland. Dit gebeurt elektronisch.
3. Leveranciers én dienstverleners doen opgaaf intracommunautaire prestaties voor goederen en diensten (opgaaf ICP).

Wat zijn de regels voor opgaaf ICP?
Bij een dienst of een levering verricht in een ander EU-land moet u de Belastingdienst regelmatig een overzicht sturen van uw verrichte diensten en of leveringen. Dit overzicht wordt opgaaf ICP genoemd. De opgaaf ICP vervangt de opgaaf ICL (intracommunautaire leveringen, die alleen gold voor goederen). Leveranciers van goederen dienen de opgaaf ICP maandelijks te doen als de omzet per kwartaal meer is dan € 100.000. Is de omzet minder dan kan de opgaaf per maand, 2 maanden, kwartaal of per jaar gedaan worden. Dienstverleners mogen elk tijdvak kiezen.

Let op!
U moet zelf op tijd opgaaf ICP doen. U krijgt dus geen bericht van de Belastingdienst met het verzoek om opgaaf ICP op te sturen.

Let op!
Doet u zaken met andere ondernemers in Europa? Informeer dan of deze nieuwe btw-regels in uw voordeel uitpakken. Ook heeft de Belastingdienst een speciale site geopend over de nieuwe btw-regels.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 januari 2010 komt de eis dat u als ondernemer minimaal 1225 uur moet ondernemen om in aanmerking te komen voor de mkb-vrijstelling, te vervallen.

Mkb-vrijstelling
De mkb-winstvrijstelling is een tegemoetkoming in de vorm van een belastingvrijstelling die oploopt met de winst. Hoe meer winst er wordt gemaakt hoe hoger de vrijstelling. Hiervoor geldt nu nog de voorwaarde dat moet worden voldaan aan het urencriterium. Dit betekent dat een ondernemer minimaal 1225 uur moet ondernemen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.

Afschaffen urencriterium
Per 1 januari 2010 komt de eis dat u als ondernemer minimaal 1225 uur moet ondernemen, te vervallen. Voortaan bestaat dus recht op de mkb-winstvrijstelling ongeacht het aantal uren dat aan een onderneming wordt besteed. Ondernemers die naast hun baan ondernemen (“hybride ondernemers”) en deeltijdondernemers (zonder baan ernaast) kunnen daardoor ook gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling.

Let op!
Door het afschaffen van het urencriterium per 1 januari 2010 wordt het aantrekkelijker om een onderneming te starten in deeltijd of naast een baan. Deze maatregel moet ook de overgang van een uitkering of van een baan naar ondernemerschap makkelijker maken.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 januari 2010 gaan schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen onder het verlaagde BTW-tarief van 6 procent vallen.

BTW-tarief
Het BTW-stelsel kent verschillende tarieven: 19 procent, 6 procent en 0 procent. Welk tarief u moet toepassen is afhankelijk van de goederen die u levert en de diensten die u verricht.

Schoonmaakwerk aan huis
Schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen vallen momenteel onder een tarief van 19% BTW. Echter, per 1 januari 2010 gaan deze schoonmaakwerkzaamheden onder het verlaagde BTW-tarief van 6 procent vallen.

Let op!
Verricht u als ondernemer schoonmaakwerkzaamheden aan huis dan betaalt u per 1 januari 2010 het verlaagde BTW-tarief van 6 procent.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Innovatieve ondernemers kunnen voortaan octrooiverliezen volledig in plaats van gedeeltelijk verrekenen met de belastbare winst.

Octrooibox
Bedrijven die bijvoorbeeld uitvindingen of technische toepassingen ontwikkelen en daarvoor octrooi hebben gekregen, kunnen sinds 2007 gebruik maken van de octrooibox. De opbrengsten uit deze zelfontwikkelde immateriële activa zijn hierdoor belast tegen een gereduceerd vennootschapsbelastingstarief van 10% in plaats van het normale tarief van maximaal 25,5%. Dit betekent dus dat innovatieve ondernemers op hun ‘octrooiwinst’ een belastingvoordeel kunnen behalen van 15,5%.

Octrooiverliezen
Aangezien octrooiwinsten worden belast tegen 10% zijn octrooiverliezen tevens tegen een tarief van 10% aftrekbaar. Nu maakt de staatssecretaris het voor innovatieve ondernemers mogelijk om octrooiverliezen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 volledig te verrekenen met de belastbare winsten van het voorgaande jaar en negen volgende jaren.

Let op!
U kunt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 verliezen op de exploitatie van octrooien voortaan volledig in plaats van gedeeltelijk (10%) verrekenen met de belastbare winst.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Het Kabinet wil de productie en gebruik van elektrische auto’s stimuleren. Het Kabinet heeft dan ook voornemens bestuurders van een elektrische auto van de zaak tegemoet te komen in de bijtelling. Dit betekent dat u de eerste twee jaar de fiscale bijtelling niet hoeft te betalen. Daarna gaat de bijtelling naar de helft.

Fiscale bijtelling
De bijtelling voor privégebruik auto van de zaak komt aan de orde als een auto van de zaak ook voor privédoeleinden ter beschikking staat en met die auto op jaarbasis meer dan 500 privékilometers wordt gereden. Nu ligt de fiscale bijtelling voor de schoonste categorie auto’s op 14 procent. De eerste twee jaar wordt de bijtelling voor een elektrische leaseauto verlaagd naar nihil. Na twee jaar bedraagt de bijtelling 7 procent.

Let op!
De verlaging van de bijtelling heeft als doel personen met een auto van de zaak die ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, te stimuleren om voor een elektrische auto te kiezen. U hoeft dan de eerste twee jaar geen fiscale bijtelling te betalen. Daarna betaalt u slechts de helft van de bijtelling (7 procent).

  • Gepubliceerd op
Lees verder