Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 183)

Als de Eerste Kamer het gewijzigd wetsvoorstel aanneemt, vindt er per 1 januari 2008 een verruiming van de octrooibox plaats. Hiermee wil de regering de ontwikkeling van nieuwe innovaties stimuleren. Tot nu toe profiteerden vooral grote bedrijven van de voordelen, maar nu komen deze ook binnen het bereik van u als MKB-ondernemer.

Octrooibox
Bedrijven die immateriële activa (zoals een uitvinding of technische toepassing) ontwikkelen en daarvoor een octrooi hebben gekregen, kunnen de voordelen die hieruit voortkomen onder het verlaagde vennootschapstarief van 10% laten vallen. De MKB-ondernemers konden hierdoor nauwelijks profiteren van de octrooibox, omdat het aanvragen van een octrooi te kostbaar bleek te zijn. Indien de Eerste Kamer het gewijzigde voorstel aanneemt, kunnen niet alleen bedrijven met een octrooi van het lagere tarief gebruik maken, maar ook bedrijven die zonder octrooi aantoonbare speur- en ontwikkelingskosten hebben.

Voorwaarden
Voor de nieuw ontwikkelde activa moet u wel een S&O-verklaring krijgen. Dit houdt concreet in dat deze voortvloeien uit een erkend R&D-project in het kader van de WBSO. U kunt een verklaring bij SenterNovem aanvragen (www.senternovem.nl). Er geldt een plafond voor de voordelen die u onder het verlaagde tarief kunt brengen. Het verlaagde tarief is van toepassing voor zover de winst uit de nieuw ontwikkelde activa per jaar niet boven de € 400.000 per belastingplichtige uitkomt.

Let op!
Bent u MKB-ondernemer, dan nemen per 1 januari 2008 de mogelijkheden om gebruik te maken van de octrooibox aanzienlijk toe. Het is niet langer een voorwaarde dat er een (kostbaar) octrooi moet zijn aangevraagd. U moet wel kunnen aantonen dat u speur- en ontwikkelingswerk verricht, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Onlangs is besloten de fiscale regelgeving voor zelfstandigen die na beëindiging van hun dienstbetrekking hun pensioenopbouw voortzetten, niet aan te passen. De staatssecretaris heeft een toelichting gegeven op dit besluit.

Pensioenopbouw ex-werknemers
Voor een ex-werknemer is het mogelijk om na beëindiging van zijn dienstbetrekking nog maximaal 3 jaar op te bouwen in de pensioenregeling van zijn oude werkgever en de premies die daarvoor betaald zijn in aftrek te brengen. Voor IB-ondernemers, zelfstandigen die voorheen in loondienst waren en nu winst uit onderneming genieten, is in de Pensioenwet een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat zij nog 10 jaar pensioen op mogen bouwen in hun oude pensioenregeling. De betaalde pensioenpremies zijn echter maximaal drie jaar aftrekbaar.

Toelichting
De staatssecretaris heeft toegelicht waarom hij de termijn voor fiscale aftrek van deze pensioenpremies niet ook wil verlengen naar 10 jaar. Hij is van mening dat er sprake is van ongelijke behandeling wanneer de verruiming voor slechts één groep ex-werknemers zou gelden. Genieters van resultaat uit overige werkzaamheden en dga’s zouden deze mogelijkheid dan namelijk niet hebben.

Daarnaast zou het voor pensioenuitvoerders en werkgevers erg lastig zijn om steeds vooraf te bepalen of ze te maken hebben met een IB-ondernemer of een genieter van resultaat uit overige werkzaamheden. In de praktijk is dit vanwege de dunne scheidslijn eigenlijk onmogelijk. Ook vindt de staatssecretaris het niet wenselijk dat zelfstandigen die voorheen als werknemer deelnamen aan een pensioenregeling wel nog 10 jaar gefacilieerd kunnen opbouwen, terwijl zelfstandigen zonder voorafgaande deelname dit niet kunnen. De optie om de termijn van vrijwillige voortzetting én fiscale aftrek van pensioenpremies voor alle ex-werknemers te verlengen naar 10 jaar is eveneens bezwaarlijk, aldus de staatssecretaris.

Drie jaar aftrekbaar
Wanneer u een zelfstandige bent, die voorheen in loondienst was en nu winst uit onderneming geniet, heeft u de mogelijkheid om nog 10 jaar pensioen op te bouwen in uw oude pensioenregeling. Let daarbij op dat de pensioenpremies echter maximaal 3 jaar aftrekbaar zijn!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Had u in 2006 gelijktijdig meerdere werkgevers of uitkeringen en waren uw inkomsten hoger dan € 43.848? Dan kan het zijn dat u recht heeft op teruggaaf van teveel betaalde premies werknemersverzekeringen.

Belastingdienst
De Belastingdienst zal vaststellen of u teveel premies heeft betaald. Als dit het geval is, wordt u hier in december 2007 schriftelijk van op de hoogte gesteld. Niet voor alle werknemers kan in december al vastgesteld worden of zij teveel premies betaald hebben. Voor een kleine groep moet eerst nog een extra verwerkingsslag uitgevoerd worden. Deze mensen krijgen voor 1 april 2008 bericht of zij in aanmerking komen voor de teruggaaf.

Let op!
Wanneer u recht heeft op teruggaaf van premies werknemersverzekeringen ontvangt u hiervan in ieder geval vóór 1 april 2008 bericht van de Belastingdienst. De teruggaaf wordt uitbetaald aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. Die verrekent het met u dan weer via uw loon of uitkering.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Wilt u weten of een werknemer of opdrachtgever onder curatele is gesteld? Via internet kunt u dit eenvoudig opzoeken.

Online
Bij de rechtbank ‘s-Gravenhage kunt u een openbaar register raadplegen, waarin alle lopende ondercuratelestellingen zijn opgenomen. De rechtbank heeft dit register onlangs online gezet. Via de site http://curateleregister.rechtspraak.nl kunt u de namen opvragen van mensen die onder curatele staan.

Tip
Check het online-curateleregister voor meer informatie. Om uit te zoeken of een persoon onder curatele staat, moet u wel beschikken over diens achternaam én geboortedatum.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Wilt u toekomstige successieheffing besparen door te schenken aan uw kinderen, maar niet de zeggenschap over uw vermogen verliezen? Of heeft u niet voldoende vrije middelen voorhanden? Dan is er een oplossing: schenken door schuldigerkenning.

‘Op papier’
Bij een schenking door schuldigerkenning vindt de schenking enkel ‘op papier’ plaats. De ouders schenken hierbij een bedrag, maar blijven dat bedrag aan hun kinderen schuldig. Op papier gaat de schenking dus over, maar uw kinderen kunnen er nog niet over beschikken. Zo verliest u niet de zeggenschap over uw vermogen. Dit maakt schenken dus ook mogelijk als u niet over voldoende vrije middelen beschikt, bijvoorbeeld als uw geld vastzit in een onderneming of in beleggingen.

Inkomstenbelasting
Bij schenking door schuldigerkenning krijgen de ouders een schuld aan hun kinderen en de kinderen een vordering op hun ouders. Deze schuld kunnen de ouders in mindering brengen op de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Bij de kinderen valt de vordering eveneens in box 3. Meerderjarige kinderen worden hiervoor zelfstandig belast. Zij kunnen daardoor gebruik maken van het heffingvrije vermogen (€ 20.014 per kind in 2007). Als er verder geen box 3-vermogen is bij een meerderjarig kind, wordt over dit bedrag dus 1,2% vermogensrendementsheffing bespaard.

Aandachtspunten
Bij een schenking door schuldigerkenning moet u met het volgende rekening houden:

 Jaarlijks moet er door de ouders een zakelijke rente worden vergoed over de schuld die zij aan hun kinderen hebben. De ouders moeten de rente daadwerkelijk betalen, hierbij is rente bijschrijven op de schuld niet voldoende. Welk percentage zakelijk is, staat niet vast. Om eventuele risico’s te vermijden is het aan te raden 6% rente te hanteren. De door de ouders betaalde rente is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar daar staat tegenover dat dit bedrag bij het kind ook niet belast is. Een bijkomend voordeel is dat de rentebetalingen (net als de schenking) in mindering komen op de nalatenschap.
 Wanneer de schenking pas wordt uitgevoerd bij het overlijden van de schenker (de schenker kan ook tijdens leven aflossen) en er is geen notariële akte opgemaakt, dan vervalt de schenking met het overlijden. De kinderen worden dan geacht het bedrag van de schenking bij overlijden krachtens erfrecht te hebben verkregen en is er dus successierecht verschuldigd. Om dit risico te vermijden is het verstandig om de schenking door schuldigerkenning altijd bij notariële akte te doen.

Tip
Bent u in de positie dat u vermogen kunt nalaten aan uw kinderen, maak dan uw nalatenschap zo klein mogelijk. Wilt u nog wel de beschikking over de geschonken bedragen behouden of heeft u niet voldoende vrije middelen voorhanden, dan is schenken door schuldigerkenning een goed alternatief. Raadpleeg uw adviseur voor meer informatie.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De aftrekbaarheid van giften in contanten kwam onlangs in opspraak. Wij zetten de regels nog eens op een rij voor u.

Om fiscale aftrek van giften te claimen moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan:
• De instelling die de gift toekomt, moet aan te merken zijn als kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling.
• De betaling moet uit vrijgevigheid gedaan zijn, er mag geen tegenprestatie tegenover staan.
• De gift moet aangetoond kunnen worden met schriftelijke bescheiden.

Belastingdienst wijst instellingen aan
Vanaf 1 januari 2008 komen giften alleen nog maar voor aftrek in aanmerking als de instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ‘algemeen nut beogende instelling'(ANBI).

Periodieke giften
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘periodieke giften’ en ‘andere giften’. Periodieke giften zijn giften in de vorm van een vaste en gelijkmatige uitkering. Om deze giften in aftrek te kunnen brengen, moeten ze vastgelegd worden in een notariële akte van schenking met de verplichting gedurende vijf jaren of meer, tenminste jaarlijks te schenken. Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.

Andere giften
Voor de aftrek van andere giften geldt wel een drempel en een maximum:
• De giften moeten in totaal zowel € 60,- als 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van persoonsgebonden aftrek) te boven gaan.
• Er geldt een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek).

In verband met de drempel die geldt voor de aftrek van giften, kan het verstandig zijn om eens in de twee jaar een gift te doen. Let hierbij wel op de maximale aftrek.

Tip
Doet u giften in contanten, zorg er dan voor dat er correcte en kwalificerende schriftelijke bescheiden (bijvoorbeeld een kwitantie) aanwezig zijn, zodat u de giften zonder problemen als aftrekpost in aanmerking kunt nemen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenk eventueel eens in de twee jaar om boven de drempel uit te komen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Staat u vaak in de file tussen uw woonplaats en werklocatie vanwege wegwerkzaamheden? Hebben uw werknemers daarmee te maken? Of verwacht u dit binnenkort? Weet dan dat u een vervoerkaart kunt krijgen van de overheid zodat u of uw werknemers gebruik kunnen maken van vervangend vervoer. De termijn wordt bovendien verruimd!

Vaak krijgen werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding voor het reguliere woon-werkverkeer. Daarnaast kunnen zij bij dreigende verkeershinder door grootschalige wegwerkzaamheden zonder fiscale gevolgen een grotendeels door de overheid gefinancierde vervoerkaart ontvangen. Door deze vervoerkaart kan een werknemer kosteloos gebruik maken van vervangend vervoer.

Periode langer dan zes maanden
Er is voorgesteld om per 1 januari 2008 de periode dat werknemers zonder fiscale gevolgen een vervoerkaart kunnen gebruiken uit te breiden. Deze termijnverlenging geldt ook voor vervoerkaarten die in 2007 al zijn verstrekt en waarvan de periode van 6 maanden nog niet voorbij is.

Tip
Heeft u, of uw eventuele werknemers in de toekomst last van wegwerkzaamheden tussen uw woonplaats en uw werklocatie, informeer dan eens naar de vervoerkaart!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Een DGA heeft met succes geprocedeerd tegen de (inmiddels gewijzigde) Nederlandse emigratieheffing. Hof Arnhem heeft de conserverende aanslag over de waarde van zijn aanmerkelijkbelangaandelen waarover hij zekerheden moest stellen, vernietigd.

Sinds 1997 legt de fiscus bij emigratie van een DGA een conserverende aanslag op over onder andere de waardevermeerdering van de aandelen tot aan het moment van emigratie. Hiermee wordt voorkomen dat DGA’s in het buitenland hun aandelen tegen een veel lager tarief of zelfs belastingvrij ‘cashen’ wanneer zij daar hun aandelen verkopen.

Drastische aanpassing
In de loop van de jaren is de Nederlandse emigratieheffing drastisch aangepast. Zo is in 2004 de verplichting tot zekerheidstelling over de geconserveerde waarde vervallen en houdt de Nederlandse fiscus sinds 2005 ook rekening met een eventuele waardedaling van de aandelen na emigratie.

Gehele aanslag vernietigd
Laatst heeft een DGA met succes geprocedeerd tegen de aan hem opgelegde conserverende aanslag over de waarde van zijn aanmerkelijkbelangaandelen waarover hij zekerheid moest stellen. De gehele conserverende aanslag werd vervolgens vernietigd.

Tip
Bent u als DGA voor 2004 naar het buitenland verhuist en staat uw aanslag niet onherroepelijk vast, maak dan bezwaar tegen het conserverende deel waarover u zekerheden heeft moeten stellen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Wanneer verschillende inhoudingsplichtigen samenwerken en werknemers switchen van de ene naar de andere inhoudingsplichtige, moet dit normaal gesproken worden behandeld als een nieuw dienstverband. De bestaande dienstbetrekking moet worden beëindigd en alle handelingen voor de nieuwe werknemer moeten opnieuw worden verricht. Zoals het vaststellen van de identiteit. Dit kunt u voorkomen door het aangaan van een SGI: een Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen. Een aanzienlijke lastenverlichting voor alle verbanden waarin inhoudingsplichtigen samenwerken.

De voordelen
Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u eenvoudig een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De inspecteur beslist met een beschikking waarin nadere voorwaarden kunnen staan. Voor een werknemer die binnen de SGI overgaat van de ene naar de andere inhoudingsplichtige geldt dat:
• De nieuwe inhoudingsplichtige niet opnieuw de identiteit van de werknemer hoeft vast te stellen.
• De werknemer de gegevens voor de loonheffingen niet opnieuw hoeft te geven.
• De nieuwe inhoudingsplichtige het jaarloon voor de bijzondere beloningen niet opnieuw hoeft vast te stellen.
• De spaarloonregeling van de werknemer doorloopt.
• De beschikking voor de 30%-regeling geldig blijft bij gelijkblijvende omstandigheden.

Aangifte werknemersverzekeringen
Alle inhoudingsplichtigen binnen de SGI moeten in verband met de premies voor de werknemersverzekeringen apart aangifte doen. Indien de inhoudingsplichtigen de aangiften op hetzelfde moment doen, is het mogelijk dat de SGI de verschuldigde loonbelasting in één bedrag betaalt.

Tip
Maakt u deel uit van een verband of concern waarbij meerdere inhoudingsplichtigen samenwerken, denkt u dan eens na over het aangaan van een SGI. Hiermee kunt u bij werknemerswisselingen binnen de groep de administratieve lasten verminderen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Een onbelaste vaste kostenvergoeding is voor u als werkgever aantrekkelijk en overzichtelijk. Het niet onderbouwen hiervan kan echter een vervelende naheffingsaanslag loonheffing tot gevolg hebben. Zorg daarom voor een duidelijke specificatie en onderbouwing. U komt dan beslagen ten ijs als de Belastingdienst hiernaar vraagt.

Voor een werkgever kan het efficiënt zijn werknemers een onbelaste vaste kostenvergoeding te betalen voor kleine, regelmatig voorkomende zakelijke kosten. Aan deze manier van vergoeden is wel een voorwaarde verbonden. De vergoeding dient per kostensoort te worden gespecificeerd en u als werkgever moet de vaste kostenvergoeding op verzoek van de Belastingdienst correct kunnen onderbouwen bij een steekproefsgewijs onderzoek.

Boete
Recent heeft Hof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waarin een werkgever niet in staat was enig (schriftelijk) bewijs te leveren van de uitsplitsing van de vaste kostenvergoeding. De gehele vergoeding voor interne representatiekosten werd alsnog belast met toepassing van het gebruteerde tabeltarief. Daarnaast werd een boete van 10% opgelegd.

Tip
Zorg dat u de vaste kostenvergoeding naar aard en omvang specificeert, zodat u een correcte onderbouwing heeft bij eventueel onderzoek van de Belastingdienst.

  • Gepubliceerd op
Lees verder