Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 184)

De Belastingdienst mag een bestelauto waarin een bijrijderstoel is aangebracht, niet meer automatisch in de bijtelling betrekken.

Bijtelling privégebruik
De bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak komt aan de orde als een auto van de zaak ook voor privédoeleinden ter beschikking staat en met die auto op jaarbasis meer dan 500 privékilometers worden gereden. De auto van de zaak kan een personenauto zijn, maar ook een bestelauto. De bijtelling voor een bestelauto vervalt echter indien de bestelauto vanwege zijn aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen en niet voor het vervoer van personen. Dit betekent dat een bestelauto met een bijrijderstoel voor de fiscus automatisch in de bijtelling kwam.

Niet meer automatisch in de bijtelling
Als gevolg van recente jurisprudentie valt een bestelauto met een bijrijderstoel niet meer automatisch onder de bijtelling. De fiscus moet naar meer zaken kijken dan alleen naar de aanwezigheid van een bijrijderstoel. Er moet vooral gekeken worden of de bestelauto naar aard en inrichting uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De Belastingdienst mag een bestelauto met bijrijderstoel dus niet meer zomaar in de bijtelling betrekken.

Let op!
Heeft u een bijrijderstoel in uw bestelauto, dan betekent dit niet meer automatisch dat u in de bijtelling wordt betrokken.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Vanaf volgend jaar wil de fiscus de uitstelregeling verscherpen voor de miljoen belastingplichtigen die via een adviseur aangifte doen. Wie de belastingaangifte in drie jaar tijd twee keer te laat indient, krijgt geen uitstel meer.

In de huidige regeling is het zo dat als u een belastingadviseur inschakelt, u vrijwel altijd uitstel krijgt. Toch doen de meeste belastingplichtigen alsnog te laat aangifte. Recent heeft de belastingdienst 400 duizend aanmaningen moeten sturen voor het belastingjaar 2007.

Regels
De fiscus wil de regels aanscherpen om de uitstelregeling werkbaar te houden. Vanaf 2010 geldt de regeling dat u geen uitstel meer krijgt indien u in drie jaar tijd twee keer te laat aangifte heeft gedaan. Het Register Belastingadviseurs pleit nog wel voor een overgangsregeling van een of twee jaar.

Let op!
Indien u uw belastingaangifte door een adviseur laat doen en hij standaard uitstel aanvraagt, dan moet u vanaf volgend jaar de aangifte wel op tijd inleveren. Als u in drie jaar tijd twee keer te laat aangifte doet, verliest u uw recht op uitstel.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De ministers Van der Hoeven van Economische Zaken en Cramer van VROM hebben 10 miljoen extra geld vrijgemaakt om midden- en kleinbedrijven te ondersteunen bij duurzame innovaties.

Met deze extra steun willen de bewindsvrouwen de helpende hand bieden aan noodlijdende ondernemers die last hebben van de crisistijd. Het extra geld moet ondernemingen steunen bij de ontwikkeling en toepassing van bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, efficiëntere productieprocessen en schonere producten en diensten. In het bestaande programma Milieu en Technologie was reeds 8,5 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2011. Het extra geld is dus een uitbreiding hierop.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De aanvraag moet gelden voor een innovatief en nieuw productieproces.
• Uw vestiging mag niet meer dan 250 werknemers hebben.
• Uw omzet mag niet meer dan 50 miljoen euro bedragen.
• Uw werkterrein moet in Nederland liggen.
• De milieuwinst moet in Nederland worden geboekt.

LET OP!
Indien u zich kwalificeert als MKB-ondernemer zoals hierboven weergegeven en u houdt zich bezig met de ontwikkeling en toepassing van milieugerichte innovaties, dan kunt u nu in aanmerking komen voor een extra subsidie. Voor het aanvragen van de subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat u kunt downloaden via http://www.senternovem.nl/milieutechnologie/.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 juli 2009 is de betalingstermijn voor de invordering van openstaande belastingbedragen gewijzigd.

Betalingstermijn belastingaanslag
Per 1 juli 2009 is de betalingstermijn van een belastingaanslag niet langer twee maanden, maar geldt er een betalingstermijn van zes weken. Let op: er bestaan uitzonderingen op deze betalingstermijn van zes weken. Voor bijvoorbeeld naheffings- en navorderingsaanslagen gelden andere betalingstermijnen.

Aanmaning
Als u de belastingaanslag niet tijdig betaalt, krijgt u een aanmaning. Vóór 1 juli 2009 moest u deze aanmaning binnen 10 dagen na dagtekening betalen. Per 1 juli 2009 is deze termijn verruimd naar 14 dagen.

Let op!
De wijzigingen gelden voor aanslagen met een dagtekening vanaf 1 juli 2009.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Als ondernemer moet u een schatting doen van uw inkomsten over 2009. U kunt dit digitaal of schriftelijk doen.

Schatting
Heeft u als ondernemer nog geen wijziging aangevraagd van uw voorlopige aanslag IB of VPB 2009, dan bent u verplicht een schatting te doen. Ook als de aanslag naar uw mening juist is, dient u toch elektronisch of schriftelijk een schatting IB 2009 of VPB 2009 in te dienen. Heeft u al eerder een wijziging van de voorlopige aanslag 2009 aangevraagd, dan hoeft u geen schatting meer te doen. U heeft hiermee aan uw schattingsverplichting voldaan.

Elektronisch of schriftelijk
U kunt de schatting elektronisch doen met het programma voorlopige aanslag 2009 of met commerciële aangiftesoftware (BAPI). De termijn voor het indienen van de elektronische schattingen IB 2009 en VPB 2009 is verlengd tot 1 september 2009. De Belastingdienst heeft aangegeven dat ook uitstel wordt verleend voor het elektronisch indienen van de schattingsopgaven IB 2008.

Let op!
De verruiming van de termijn naar 1 september 2009 geldt niet voor schriftelijk ingediende schattingen. Deze moeten vóór 1 augustus 2009 worden ingestuurd.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Komt u door de economische crisis in betalingsproblemen dan kunt u uitstel van betaling voor uw belastingschulden krijgen.

Voorwaarden voor uitstel van betaling
Heeft u als ondernemer betalingsproblemen dan kunt u in aanmerking komen voor maximaal twaalf maanden uitstel van betaling voor uw belastingschulden. De voorwaarden zijn:
1. u moet de lopende verplichtingen nakomen;
2. u moet zekerheid stellen voor de totale omvang van de openstaande schuld. Bij een zekerheidsstelling moet worden gedacht aan een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding. De zekerheid moet gelijk zijn aan het bedrag waarvoor uitstel wordt gevraagd.

Tijdelijke uitstelregeling
Als u niet aan beide voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat u uw lopende verplichtingen voor een bepaalde periode niet tijdig kunt nakomen, dan is er nog een mogelijkheid: u kunt gebruik maken van de tijdelijke uitstelregeling. Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat er soepeler wordt omgegaan met het innen van belastingschulden. U moet hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. u heeft tijdelijke betalingsproblemen die niet via zakelijke kredietverlening kunnen worden opgelost;
2. uw betalingsproblemen moeten het directe gevolg zijn van de economische crisis.
Had u voor 2009 al betalingsproblemen of hebben de betalingsproblemen een andere oorzaak dan de economische crisis, dan komt u niet in aanmerking voor de tijdelijke regeling;
3. u moet aangeven wanneer de betalingsachterstand waarvoor uitstel wordt aangevraagd uiterlijk is ingelopen. Hierbij moet u inzicht bieden in de getroffen en nog te treffen maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden.

Bij het verzoek tot uitstel van betaling moet u een (derde-)deskundige inschakelen, die een verklaring opstelt waarin staat dat u aan de voorwaarden voldoet. Deze bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming en de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand. Vraag ons om meer informatie.

Let op!
Kunt u door de economische crisis uw belastingschulden niet voldoen, dan kunt u uitstel van betaling krijgen. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de reguliere uitstelregeling, dan kunt u mogelijk wel gebruik maken van de tijdelijke uitstelregeling.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor de jaren 2009 en 2010 verlaagd tot 20% voor winsten tot € 200.000. De winst vanaf € 200.000 wordt belast tegen 25,5%. De huidige tweede schijf van 23% komt hiermee te vervallen. De eerste schijf loopt door tot € 200.000. De verlaging van het MKB-tarief werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Met ingang van 1 januari 2011 worden winsten tot € 40.000 weer belast tegen 20% (eerste schijf). De winst tot € 200.000 wordt vanaf die datum belast tegen 23% (tweede schijf) en de winst vanaf
€ 200.000 wordt belast tegen 25,5% (derde schijf).

Let op!
Het MKB-tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting is voor de jaren 2009 en 2010 verlaagd naar 20%.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Het verlaagde BTW-tarief van 6% geldt al voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar. Dit tarief is per 1 juli 2009 ook van toepassing op het isoleren van woningen.

Het verrichten van isolatiewerkzaamheden aan woningen die langer dan twee jaar geleden in gebruik zijn genomen, wordt onder het verlaagde BTW-tarief van 6% gebracht. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op het isoleren (de dienst) en niet op de levering van isolatiemateriaal. Het BTW-tarief op isolatiemateriaal blijft 19%.

Let op!
Dak-, muur- en vloerisolatie van woningen ouder dan twee jaar vallen per 1 juli 2009 onder het verlaagde BTW-tarief van 6%.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Vanaf 1 januari 2010 geldt er voor hybride auto’s een bijtelling van 10% voor het privégebruik auto van de zaak! Een hybride auto wordt fiscaal dus nog voordeliger!

Bijtelling privégebruik
De bijtelling voor privégebruik auto van de zaak komt aan de orde als een auto van de zaak ook voor privédoeleinden ter beschikking staat en met die auto op jaarbasis meer dan 500 privékilometers wordt gereden. De bijtelling bedraagt op jaarbasis (minimaal) 25% van de waarde van de auto. Voor zuinige auto’s geldt een bijtellingpercentage van 20% en voor zeer zuinige auto’s geldt een bijtelling van 14%. Of een auto zuinig of zelfs zeer zuinig is, is afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot.

Hybride auto
Per 1 januari 2010 wordt een nieuwe categorie geïntroduceerd voor de bijtelling privégebruik auto van de zaak: de categorie voor de elektrische auto (ook wel bekend als de hybride auto). Het bijtellingpercentage voor deze categorie wordt 10%.

BPM en MRB
Voor de aanschafbelasting voor auto’s (de BPM) geldt al een vrijstelling voor hybride auto’s. Met de BPM krijgt u te maken als u een nieuwe auto aanschaft. Deze vrijstelling blijft bestaan tot 2018. Verder blijft er voor de wegenbelasting (de MRB) een vrijstelling voor hybride auto’s bestaan.

Let op!
Vanaf 1 januari 2010 is de elektrische auto fiscaal nog voordeliger. Er geldt niet alleen een vrijstelling voor de BPM en MRB, maar u krijgt vanaf 2010 ook te maken met een bijtelling van 10% voor het privégebruik auto van de zaak.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Heeft u een oudere personen- of bestelauto dan kunt u een aantrekkelijke slooppremie krijgen als u deze auto omruilt voor een jongere personen- of bestelauto.

Sloopregeling
De regeling geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven. De volgende auto’s komen voor de sloopregeling in aanmerking:
1. personen-/bestelauto’s met een benzinemotor en van bouwjaar t/m 1989
Deze auto’s ontvangen een slooppremie van € 750,-
2. personen-/bestelauto’s met een benzinemotor en van bouwjaar 1990 t/m 1995
Deze auto’s ontvangen een slooppremie van € 1.000,-
3. bestelauto’s met een dieselmotor, een bruto voertuiggewicht <1800kg en van bouwjaar t/m 1999
Deze auto’s ontvangen een slooppremie van € 1.000,-
4. bestelauto’s met een dieselmotor, een bruto voertuiggewicht ≥1800kg en van bouwjaar t/m 1999
Deze auto’s ontvangen een slooppremie van € 1.750,-
5. personenauto’s met een dieselmotor en van bouwjaar t/m 1999
Deze auto’s ontvangen een slooppremie van € 1.000,-

Deze auto’s moeten wel omgeruild worden tegen een nieuwere:
• personen-/bestelauto met benzinemotor vanaf bouwjaar 2001
• personen-/bestelauto met dieselmotor met een gesloten roetfilter (af fabriek)

Verder gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
• de oude auto is vóór 1 maart 2008 op naam van de laatste eigenaar gezet en sindsdien is de tenaamstelling niet meer gewijzigd;
• de oude en jongere auto hebben een Nederlands kenteken;
• de APK van de oude auto is nog minimaal 3 maanden geldig op het moment van tekenen van de koopovereenkomst;
• de oude auto heeft geen “WOK-status” (Wachten Op Keuren);
• de oude auto heeft sinds 1 maart 2008 geen deel uitgemaakt van de bedrijfsvoorraad van een autobedrijf.

Let op!
U kunt met het kentekencheck controleren of u in aanmerking kunt komen voor de slooppremie.

  • Gepubliceerd op
Lees verder