Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 185)

Voor de belastingaangifte 2007 is op de site van de Belastingdienst het aangifteprogramma 2007 te downloaden. Bij de controle van de aangifte 2007 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan het box 3-inkomen.

Aangifte 2007
Heeft u een aangiftebrief of -biljet gehad, dan moet u voor 1 april 2008 aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Als u dit voor 1 april 2008 doet, krijgt u voor 1 juli 2008 nog bericht van de Belastingdienst. U kunt elektronisch of op papier aangifte doen. Voor de elektronische aangifte is op de site van de Belastingdienst het aangifteprogramma 2007 te downloaden. Voor de ondertekening van de elektronische aangifte heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Als u deze code nog niet in uw bezit heeft, kunt u die aanvragen via www.digid.nl.

Heeft u geen aangiftebrief- of biljet voor 2007 gehad en verwacht u meer dan € 13 terug van de Belastingdienst, dan kunt u ook aangifte doen met het aangifteprogramma. U kunt dit geld tot en met 31 december 2012 terugvragen.

Let op:
Dit jaar zal de Belastingdienst bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting 2007 extra aandacht besteden aan box 3. Hierin moet u onder andere uw eventuele spaartegoeden, beleggingen, tweede woning of verhuurde woning aangeven.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 januari 2008 bestaat er een nieuwe vrijstelling in box 3. Deze vrijstelling geldt voor beleggingen in bedrijven die zijn genoteerd op de beurs Alternext.

Welke beleggingen?
De nieuwe vrijstelling geldt voor MKB-beleggingen. Dit zijn aandelen in vennootschappen waarvan doel en feitelijke werkzaamheden bestaan uit andere activiteiten dan het beleggen van vermogen. Deze aandelen moeten wel zijn toegelaten tot de handel op Alternext Amsterdam of het moet gaan om aandelen in aangewezen MKB-fondsen. Hiervoor geldt dat het fonds hoofdzakelijk haar vermogen belegt in aandelen van vennootschappen die zijn genoteerd aan Alternext Amsterdam. Op verzoek van het fonds beslist de inspecteur (bij voor bezwaar vatbare beschikking) of het fonds als MKB-fonds kan worden aangemerkt.

Fiscaal voordeel
Het fiscale voordeel voor u als belegger bestaat uit een vrijstelling in box 3 tot een bedrag van maximaal € 53.421 (2007). Verder geldt een aanvullende heffingskorting van 1,3% van de gemiddelde waarde van de MKB-belegging.

Voor de MKB-beleggingen gelden dus dezelfde fiscale voordelen als voor beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen.

Tip
Heeft u (of wilt u gaan) beleggen in bedrijven die zijn genoteerd op de beurs Alternext, dan geldt voor deze beleggingen per 1 januari 2008 een vrijstelling in box 3.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Goed nieuws voor vrouwelijk ondernemend Nederland. Het ziet er naar uit dat vrouwelijke zelfstandigen in 2008 recht krijgen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken.

WAZ-verzekering
Een werkneemster die in verwachting is, heeft recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wanneer u werkt als zelfstandige hebt u geen recht op dit verlof. Sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) per 1 augustus 2004 bestaat er ook geen vergelijkbare verlofregeling meer voor zwangere zelfstandigen. U moet voor de periode waarin u niet kunt werken zelf zorgen voor een inkomen. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.

ZEZ-regeling
Er is voorgesteld om vrouwelijke zelfstandigen recht te geven op een (publieke) zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken (de Zelfstandig en Zwanger-regeling). Door deze regeling wordt het voor zelfstandigen minder noodzakelijk om tijdens de zwangerschap door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de inkomsten van de zelfstandige in het voorgaande jaar en bedraagt maximaal het wettelijke minimumloon (€ 1.335 bruto per maand per 1 januari 2008). De uitkering wordt betaald uit de algemene middelen, waardoor er geen aparte premie hoeft te worden betaald. De UWV voert de regeling uit.

Let op!
De maatregel wordt waarschijnlijk op 1 juli 2008 ingevoerd.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De Eerste Kamer heeft op 18 december jl. het Belastingplan 2008 en Overige Fiscale Maatregelen 2008 aangenomen. Bij de behandeling is een aantal moties ingediend, waarvan er twee zijn aangenomen. Dit zijn de motie woningbouwcorporaties en de motie kansspelbelasting.

Moties
In de motie woningbouwcorporaties wordt de regering verzocht na de invoering van de Wet op de Maatschappelijke Onderneming de Vpb-plicht van woningcorporaties en stadsherstellichamen opnieuw te toetsen. Verder moet de regering zich in de afwikkeling van de bestaande Vaststellingsovereenkomst in de belastingheffing over 2006 en 2007 flexibel opstellen. In de motie kansspelbelasting wordt de regering verzocht, voorafgaand aan de invoering van de verhoging van de kansspelbelasting op speelautomaten, inzichtelijk te maken welke gevolgen deze invoering hebben op de bedrijfsvoering van de exploitanten.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Maakt u deel uit van een concern en leent u geld aan een van de andere vennootschappen binnen het concern (groepslening)? Dan zijn er strenge regels voor de aftrekbaarheid van deze rente. Zo moet er sprake zijn van zakelijke overwegingen of van een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing (10%) over de rente. Per 1 januari 2008 worden de eisen voor renteaftrek (waarschijnlijk) aangescherpt.

Verscherping
Indien u niet aannemelijk kunt maken dat er sprake is van zakelijke overwegingen voor een groepslening, dan is het op dit moment voor de aftrek van de rente voldoende dat u kunt bewijzen dat er sprake is van een redelijke heffing. De rente op groepsleningen is hiermee aftrekbaar indien de ontvangen rente bij de andere vennootschap tegen minimaal 10% wordt belast. De Belastingdienst is van mening dat het nu te eenvoudig is om een aftrekpost te creëren binnen een concern. De aftrekbaarheid van rente op groepsleningen moet daarom vanaf 1 januari 2008 worden beperkt. Als u aannemelijk kunt maken dat er sprake is van een redelijke heffing kan de aftrek toch worden geweigerd indien de inspecteur aantoont dat aan de schuld niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Blijkt dit het geval te zijn, dan kunt u de rente op de groepslening niet aftrekken. De bewijslast hiervoor ligt bij de inspecteur. De Eerste Kamer moet dit voorstel nog aannemen, pas dan is de wijziging definitief.

Let op!
Trekt u de rente op een groepslening af voor de Vpb omdat u binnen het concern voldoet aan de heffingseis van 10%, dan ziet het er naar uit dat er vanaf 1 januari 2008 een wijziging voor u plaatsvindt. Slaagt de inspecteur erin aan te tonen dat u niet in overwegende mate zakelijk handelt, dan kunt u de rente voortaan niet meer aftrekken.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Als de Eerste Kamer het gewijzigd wetsvoorstel aanneemt, vindt er per 1 januari 2008 een verruiming van de octrooibox plaats. Hiermee wil de regering de ontwikkeling van nieuwe innovaties stimuleren. Tot nu toe profiteerden vooral grote bedrijven van de voordelen, maar nu komen deze ook binnen het bereik van u als MKB-ondernemer.

Octrooibox
Bedrijven die immateriële activa (zoals een uitvinding of technische toepassing) ontwikkelen en daarvoor een octrooi hebben gekregen, kunnen de voordelen die hieruit voortkomen onder het verlaagde vennootschapstarief van 10% laten vallen. De MKB-ondernemers konden hierdoor nauwelijks profiteren van de octrooibox, omdat het aanvragen van een octrooi te kostbaar bleek te zijn. Indien de Eerste Kamer het gewijzigde voorstel aanneemt, kunnen niet alleen bedrijven met een octrooi van het lagere tarief gebruik maken, maar ook bedrijven die zonder octrooi aantoonbare speur- en ontwikkelingskosten hebben.

Voorwaarden
Voor de nieuw ontwikkelde activa moet u wel een S&O-verklaring krijgen. Dit houdt concreet in dat deze voortvloeien uit een erkend R&D-project in het kader van de WBSO. U kunt een verklaring bij SenterNovem aanvragen (www.senternovem.nl). Er geldt een plafond voor de voordelen die u onder het verlaagde tarief kunt brengen. Het verlaagde tarief is van toepassing voor zover de winst uit de nieuw ontwikkelde activa per jaar niet boven de € 400.000 per belastingplichtige uitkomt.

Let op!
Bent u MKB-ondernemer, dan nemen per 1 januari 2008 de mogelijkheden om gebruik te maken van de octrooibox aanzienlijk toe. Het is niet langer een voorwaarde dat er een (kostbaar) octrooi moet zijn aangevraagd. U moet wel kunnen aantonen dat u speur- en ontwikkelingswerk verricht, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Onlangs is besloten de fiscale regelgeving voor zelfstandigen die na beëindiging van hun dienstbetrekking hun pensioenopbouw voortzetten, niet aan te passen. De staatssecretaris heeft een toelichting gegeven op dit besluit.

Pensioenopbouw ex-werknemers
Voor een ex-werknemer is het mogelijk om na beëindiging van zijn dienstbetrekking nog maximaal 3 jaar op te bouwen in de pensioenregeling van zijn oude werkgever en de premies die daarvoor betaald zijn in aftrek te brengen. Voor IB-ondernemers, zelfstandigen die voorheen in loondienst waren en nu winst uit onderneming genieten, is in de Pensioenwet een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat zij nog 10 jaar pensioen op mogen bouwen in hun oude pensioenregeling. De betaalde pensioenpremies zijn echter maximaal drie jaar aftrekbaar.

Toelichting
De staatssecretaris heeft toegelicht waarom hij de termijn voor fiscale aftrek van deze pensioenpremies niet ook wil verlengen naar 10 jaar. Hij is van mening dat er sprake is van ongelijke behandeling wanneer de verruiming voor slechts één groep ex-werknemers zou gelden. Genieters van resultaat uit overige werkzaamheden en dga’s zouden deze mogelijkheid dan namelijk niet hebben.

Daarnaast zou het voor pensioenuitvoerders en werkgevers erg lastig zijn om steeds vooraf te bepalen of ze te maken hebben met een IB-ondernemer of een genieter van resultaat uit overige werkzaamheden. In de praktijk is dit vanwege de dunne scheidslijn eigenlijk onmogelijk. Ook vindt de staatssecretaris het niet wenselijk dat zelfstandigen die voorheen als werknemer deelnamen aan een pensioenregeling wel nog 10 jaar gefacilieerd kunnen opbouwen, terwijl zelfstandigen zonder voorafgaande deelname dit niet kunnen. De optie om de termijn van vrijwillige voortzetting én fiscale aftrek van pensioenpremies voor alle ex-werknemers te verlengen naar 10 jaar is eveneens bezwaarlijk, aldus de staatssecretaris.

Drie jaar aftrekbaar
Wanneer u een zelfstandige bent, die voorheen in loondienst was en nu winst uit onderneming geniet, heeft u de mogelijkheid om nog 10 jaar pensioen op te bouwen in uw oude pensioenregeling. Let daarbij op dat de pensioenpremies echter maximaal 3 jaar aftrekbaar zijn!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Had u in 2006 gelijktijdig meerdere werkgevers of uitkeringen en waren uw inkomsten hoger dan € 43.848? Dan kan het zijn dat u recht heeft op teruggaaf van teveel betaalde premies werknemersverzekeringen.

Belastingdienst
De Belastingdienst zal vaststellen of u teveel premies heeft betaald. Als dit het geval is, wordt u hier in december 2007 schriftelijk van op de hoogte gesteld. Niet voor alle werknemers kan in december al vastgesteld worden of zij teveel premies betaald hebben. Voor een kleine groep moet eerst nog een extra verwerkingsslag uitgevoerd worden. Deze mensen krijgen voor 1 april 2008 bericht of zij in aanmerking komen voor de teruggaaf.

Let op!
Wanneer u recht heeft op teruggaaf van premies werknemersverzekeringen ontvangt u hiervan in ieder geval vóór 1 april 2008 bericht van de Belastingdienst. De teruggaaf wordt uitbetaald aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. Die verrekent het met u dan weer via uw loon of uitkering.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Wilt u toekomstige successieheffing besparen door te schenken aan uw kinderen, maar niet de zeggenschap over uw vermogen verliezen? Of heeft u niet voldoende vrije middelen voorhanden? Dan is er een oplossing: schenken door schuldigerkenning.

‘Op papier’
Bij een schenking door schuldigerkenning vindt de schenking enkel ‘op papier’ plaats. De ouders schenken hierbij een bedrag, maar blijven dat bedrag aan hun kinderen schuldig. Op papier gaat de schenking dus over, maar uw kinderen kunnen er nog niet over beschikken. Zo verliest u niet de zeggenschap over uw vermogen. Dit maakt schenken dus ook mogelijk als u niet over voldoende vrije middelen beschikt, bijvoorbeeld als uw geld vastzit in een onderneming of in beleggingen.

Inkomstenbelasting
Bij schenking door schuldigerkenning krijgen de ouders een schuld aan hun kinderen en de kinderen een vordering op hun ouders. Deze schuld kunnen de ouders in mindering brengen op de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Bij de kinderen valt de vordering eveneens in box 3. Meerderjarige kinderen worden hiervoor zelfstandig belast. Zij kunnen daardoor gebruik maken van het heffingvrije vermogen (€ 20.014 per kind in 2007). Als er verder geen box 3-vermogen is bij een meerderjarig kind, wordt over dit bedrag dus 1,2% vermogensrendementsheffing bespaard.

Aandachtspunten
Bij een schenking door schuldigerkenning moet u met het volgende rekening houden:

 Jaarlijks moet er door de ouders een zakelijke rente worden vergoed over de schuld die zij aan hun kinderen hebben. De ouders moeten de rente daadwerkelijk betalen, hierbij is rente bijschrijven op de schuld niet voldoende. Welk percentage zakelijk is, staat niet vast. Om eventuele risico’s te vermijden is het aan te raden 6% rente te hanteren. De door de ouders betaalde rente is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar daar staat tegenover dat dit bedrag bij het kind ook niet belast is. Een bijkomend voordeel is dat de rentebetalingen (net als de schenking) in mindering komen op de nalatenschap.
 Wanneer de schenking pas wordt uitgevoerd bij het overlijden van de schenker (de schenker kan ook tijdens leven aflossen) en er is geen notariële akte opgemaakt, dan vervalt de schenking met het overlijden. De kinderen worden dan geacht het bedrag van de schenking bij overlijden krachtens erfrecht te hebben verkregen en is er dus successierecht verschuldigd. Om dit risico te vermijden is het verstandig om de schenking door schuldigerkenning altijd bij notariële akte te doen.

Tip
Bent u in de positie dat u vermogen kunt nalaten aan uw kinderen, maak dan uw nalatenschap zo klein mogelijk. Wilt u nog wel de beschikking over de geschonken bedragen behouden of heeft u niet voldoende vrije middelen voorhanden, dan is schenken door schuldigerkenning een goed alternatief. Raadpleeg uw adviseur voor meer informatie.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Wilt u weten of een werknemer of opdrachtgever onder curatele is gesteld? Via internet kunt u dit eenvoudig opzoeken.

Online
Bij de rechtbank ‘s-Gravenhage kunt u een openbaar register raadplegen, waarin alle lopende ondercuratelestellingen zijn opgenomen. De rechtbank heeft dit register onlangs online gezet. Via de site http://curateleregister.rechtspraak.nl kunt u de namen opvragen van mensen die onder curatele staan.

Tip
Check het online-curateleregister voor meer informatie. Om uit te zoeken of een persoon onder curatele staat, moet u wel beschikken over diens achternaam én geboortedatum.

  • Gepubliceerd op
Lees verder