Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 186)

De aftrekbaarheid van giften in contanten kwam onlangs in opspraak. Wij zetten de regels nog eens op een rij voor u.

Om fiscale aftrek van giften te claimen moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan:
• De instelling die de gift toekomt, moet aan te merken zijn als kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling.
• De betaling moet uit vrijgevigheid gedaan zijn, er mag geen tegenprestatie tegenover staan.
• De gift moet aangetoond kunnen worden met schriftelijke bescheiden.

Belastingdienst wijst instellingen aan
Vanaf 1 januari 2008 komen giften alleen nog maar voor aftrek in aanmerking als de instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ‘algemeen nut beogende instelling'(ANBI).

Periodieke giften
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘periodieke giften’ en ‘andere giften’. Periodieke giften zijn giften in de vorm van een vaste en gelijkmatige uitkering. Om deze giften in aftrek te kunnen brengen, moeten ze vastgelegd worden in een notariële akte van schenking met de verplichting gedurende vijf jaren of meer, tenminste jaarlijks te schenken. Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.

Andere giften
Voor de aftrek van andere giften geldt wel een drempel en een maximum:
• De giften moeten in totaal zowel € 60,- als 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van persoonsgebonden aftrek) te boven gaan.
• Er geldt een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek).

In verband met de drempel die geldt voor de aftrek van giften, kan het verstandig zijn om eens in de twee jaar een gift te doen. Let hierbij wel op de maximale aftrek.

Tip
Doet u giften in contanten, zorg er dan voor dat er correcte en kwalificerende schriftelijke bescheiden (bijvoorbeeld een kwitantie) aanwezig zijn, zodat u de giften zonder problemen als aftrekpost in aanmerking kunt nemen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenk eventueel eens in de twee jaar om boven de drempel uit te komen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Staat u vaak in de file tussen uw woonplaats en werklocatie vanwege wegwerkzaamheden? Hebben uw werknemers daarmee te maken? Of verwacht u dit binnenkort? Weet dan dat u een vervoerkaart kunt krijgen van de overheid zodat u of uw werknemers gebruik kunnen maken van vervangend vervoer. De termijn wordt bovendien verruimd!

Vaak krijgen werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding voor het reguliere woon-werkverkeer. Daarnaast kunnen zij bij dreigende verkeershinder door grootschalige wegwerkzaamheden zonder fiscale gevolgen een grotendeels door de overheid gefinancierde vervoerkaart ontvangen. Door deze vervoerkaart kan een werknemer kosteloos gebruik maken van vervangend vervoer.

Periode langer dan zes maanden
Er is voorgesteld om per 1 januari 2008 de periode dat werknemers zonder fiscale gevolgen een vervoerkaart kunnen gebruiken uit te breiden. Deze termijnverlenging geldt ook voor vervoerkaarten die in 2007 al zijn verstrekt en waarvan de periode van 6 maanden nog niet voorbij is.

Tip
Heeft u, of uw eventuele werknemers in de toekomst last van wegwerkzaamheden tussen uw woonplaats en uw werklocatie, informeer dan eens naar de vervoerkaart!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Een DGA heeft met succes geprocedeerd tegen de (inmiddels gewijzigde) Nederlandse emigratieheffing. Hof Arnhem heeft de conserverende aanslag over de waarde van zijn aanmerkelijkbelangaandelen waarover hij zekerheden moest stellen, vernietigd.

Sinds 1997 legt de fiscus bij emigratie van een DGA een conserverende aanslag op over onder andere de waardevermeerdering van de aandelen tot aan het moment van emigratie. Hiermee wordt voorkomen dat DGA’s in het buitenland hun aandelen tegen een veel lager tarief of zelfs belastingvrij ‘cashen’ wanneer zij daar hun aandelen verkopen.

Drastische aanpassing
In de loop van de jaren is de Nederlandse emigratieheffing drastisch aangepast. Zo is in 2004 de verplichting tot zekerheidstelling over de geconserveerde waarde vervallen en houdt de Nederlandse fiscus sinds 2005 ook rekening met een eventuele waardedaling van de aandelen na emigratie.

Gehele aanslag vernietigd
Laatst heeft een DGA met succes geprocedeerd tegen de aan hem opgelegde conserverende aanslag over de waarde van zijn aanmerkelijkbelangaandelen waarover hij zekerheid moest stellen. De gehele conserverende aanslag werd vervolgens vernietigd.

Tip
Bent u als DGA voor 2004 naar het buitenland verhuist en staat uw aanslag niet onherroepelijk vast, maak dan bezwaar tegen het conserverende deel waarover u zekerheden heeft moeten stellen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Wanneer verschillende inhoudingsplichtigen samenwerken en werknemers switchen van de ene naar de andere inhoudingsplichtige, moet dit normaal gesproken worden behandeld als een nieuw dienstverband. De bestaande dienstbetrekking moet worden beëindigd en alle handelingen voor de nieuwe werknemer moeten opnieuw worden verricht. Zoals het vaststellen van de identiteit. Dit kunt u voorkomen door het aangaan van een SGI: een Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen. Een aanzienlijke lastenverlichting voor alle verbanden waarin inhoudingsplichtigen samenwerken.

De voordelen
Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u eenvoudig een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De inspecteur beslist met een beschikking waarin nadere voorwaarden kunnen staan. Voor een werknemer die binnen de SGI overgaat van de ene naar de andere inhoudingsplichtige geldt dat:
• De nieuwe inhoudingsplichtige niet opnieuw de identiteit van de werknemer hoeft vast te stellen.
• De werknemer de gegevens voor de loonheffingen niet opnieuw hoeft te geven.
• De nieuwe inhoudingsplichtige het jaarloon voor de bijzondere beloningen niet opnieuw hoeft vast te stellen.
• De spaarloonregeling van de werknemer doorloopt.
• De beschikking voor de 30%-regeling geldig blijft bij gelijkblijvende omstandigheden.

Aangifte werknemersverzekeringen
Alle inhoudingsplichtigen binnen de SGI moeten in verband met de premies voor de werknemersverzekeringen apart aangifte doen. Indien de inhoudingsplichtigen de aangiften op hetzelfde moment doen, is het mogelijk dat de SGI de verschuldigde loonbelasting in één bedrag betaalt.

Tip
Maakt u deel uit van een verband of concern waarbij meerdere inhoudingsplichtigen samenwerken, denkt u dan eens na over het aangaan van een SGI. Hiermee kunt u bij werknemerswisselingen binnen de groep de administratieve lasten verminderen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Een onbelaste vaste kostenvergoeding is voor u als werkgever aantrekkelijk en overzichtelijk. Het niet onderbouwen hiervan kan echter een vervelende naheffingsaanslag loonheffing tot gevolg hebben. Zorg daarom voor een duidelijke specificatie en onderbouwing. U komt dan beslagen ten ijs als de Belastingdienst hiernaar vraagt.

Voor een werkgever kan het efficiënt zijn werknemers een onbelaste vaste kostenvergoeding te betalen voor kleine, regelmatig voorkomende zakelijke kosten. Aan deze manier van vergoeden is wel een voorwaarde verbonden. De vergoeding dient per kostensoort te worden gespecificeerd en u als werkgever moet de vaste kostenvergoeding op verzoek van de Belastingdienst correct kunnen onderbouwen bij een steekproefsgewijs onderzoek.

Boete
Recent heeft Hof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waarin een werkgever niet in staat was enig (schriftelijk) bewijs te leveren van de uitsplitsing van de vaste kostenvergoeding. De gehele vergoeding voor interne representatiekosten werd alsnog belast met toepassing van het gebruteerde tabeltarief. Daarnaast werd een boete van 10% opgelegd.

Tip
Zorg dat u de vaste kostenvergoeding naar aard en omvang specificeert, zodat u een correcte onderbouwing heeft bij eventueel onderzoek van de Belastingdienst.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Maakt u als ondernemer gebruik van de diensten van zelfstandige ondernemers? Houd dan in de gaten of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Controleert u onvoldoende of de zelfstandige ook echt als zelfstandige ondernemer kan worden aangemerkt, dan loopt u het risico op een naheffingsaanslag loonheffingen.

Hof ‘s-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak over een schoonmaker die voorheen in dienstbetrekking werkzaam was bij een restaurant en later beweerde als zelfstandige te werken. De schoonmaker ontving hiervoor een bedrag gelijk aan zijn oude brutoloon en zou zelf zorgdragen voor alle afdrachten. Bij controle bleek dat nooit aangiften inkomstenbelasting waren gedaan, geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel was gedaan, geen BTW-nummer was aangevraagd en er nooit een verklaring arbeidsrelatie (VAR) was gegeven of gevraagd.

Ondernemer nalatig
Het Hof oordeelde dat sprake was van een gewone dienstbetrekking en dat de ondernemer het had nagelaten uit te zoeken of de schoonmaker wel echt aangemerkt kon worden als een zelfstandige ondernemer. De ondernemer moest de niet afgedragen loonheffing alsnog betalen.

Tip
Maakt u gebruik van de diensten van zelfstandige ondernemers en twijfelt u of er sprake is van een dienstbetrekking, vraag dan altijd naar een VAR. U heeft dan zekerheid over de situatie waarin de werkzaamheden worden verricht en voorkomt een vervelende naheffingsaanslag.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven steeds meer geïnteresseerd te zijn in het tankgedrag van ondernemers. Voor de aftrek van de BTW op brandstof is vereist dat degene die de brandstof afneemt, traceerbaar is door de wijze van betalen. Daar ligt bij veel ondernemers nu juist het probleem…

Voorwaarde aftrek BTW
Voor u als ondernemer is de BTW op brandstof aftrekbaar wanneer traceerbaar is dat u de brandstof rechtstreeks heeft betaald. Dit is het geval wanneer u bijvoorbeeld met een tankpas, bankpas of creditcard betaalt. Voor uw eventuele werknemers geldt dat zij met een door u verstrekte tankpas of zakelijke bankpas moeten tanken. Het komt echter vaak voor dat contant afgerekend wordt en dan is traceren niet mogelijk. Dit heeft tot gevolg dat de betaalde BTW op die brandstof niet aftrekbaar is.

Naheffing en boete
Uit de praktijk blijkt dat de aftrek van BTW over deze contant betaalde brandstof vaak wel geclaimd wordt. Mocht de fiscus bij u op bezoek komen en dit constateren, dan kan een naheffing en zelfs een boete opgelegd worden. Mede gezien het feit dat daarbij tot vijf jaar teruggekeken mag worden, kan dit financieel grote gevolgen hebben.

Bonnen
Bij een onderzoek dat vijf jaar teruggaat, is het van groot belang dat u uw administratie op orde heeft. De originele tankbonnen vervagen echter vaak, waardoor ze na verloop van tijd niet meer leesbaar zijn. Dan wordt het nog moeilijker om te bewijzen dat u de brandstof rechtstreeks betaald heeft.

Tip
Betaal uw brandstof altijd met een tankpas, bankpas of creditcard en laat uw eventuele werknemers met een door u verstrekte tankpas of zakelijke bankpas tanken. Mocht het toch een keer voorkomen dat er contant afgerekend wordt, vraag dan in ieder geval om een geschreven bon met daarop vermeld de bedrijfsnaam en het BTW-bedrag. Op die manier vermindert u de kans op vervelende fiscale gevolgen!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Als u binnenkort van plan bent om een andere auto (van de zaak) aan te schaffen, kies dan voor schoon en zuinig. Het kabinet heeft namelijk een aantal wetsvoorstellen opgenomen in de Miljoenennota 2008 om de aankoop en het gebruik van milieuvriendelijke auto’s te stimuleren.

Fiscale bijtelling auto van de zaak
Voorgesteld is om vanaf 1 januari 2008 de fiscale bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak te verlagen van 22% naar 14% (van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM). Deze verlaging geldt echter alleen voor zeer zuinige auto’s. Van zeer zuinige auto’s is sprake als de:
• CO2-uitstoot minder dan 95 gram per kilometer voor een dieselauto bedraagt;
• CO2-uitstoot minder dan 110 gram per kilometer voor overige auto’s bedraagt.

Als uw auto hier niet aan voldoet, krijgt u vanaf 1 januari 2008 te maken met een bijtelling voor het privégebruik van 25% (is nu 22%).

BPM/ MRB
In de aanloop naar de invoering van de kilometerheffing vanaf 2011 wil het kabinet de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) vanaf 1 januari 2008 jaarlijks met 5 procent verlagen. Dat wil zeggen dat de aanschaf van een auto de komende 5 jaar goedkoper wordt. Tegelijkertijd wordt de motorrijtuigenbelasting (MRB) in diezelfde periode verhoogd met ongeveer 7,2 %. Maar als u een auto rijdt die onder de categorie (zeer) zuinige auto’s valt, kunt u profiteren van diverse belastingbesparingen. Het voorstel is om vanaf 1 februari 2008 de wegenbelasting te halveren voor zeer zuinige auto’s. Ook wil het kabinet de BPM-korting (bonus) verhogen voor deze auto’s van 1000 naar 1400 euro.

Naast deze belastingbesparende maatregelen voor zuinige auto’s, zijn er ook diverse belastingverzwarende maatregelen voorgesteld voor vervuilende en onzuinige auto’s.

Tip
De bovengenoemde maatregelen zijn voorstellen en dus nog niet definitief. Bij de keuze voor een nieuwe auto (van de zaak) kunt u de bovenstaande wetsvoorstellen echter wel in gedachten houden. De kans is groot dat het u vanaf 2008 veel geld kunt besparen wanneer u kiest voor een zuinige en milieuvriendelijke auto!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De eigenwoningreserve die ontstaat wanneer u uw woning met winst verkoopt, kunt u verminderen door de verbouwingskosten af te trekken. Tot op heden kon dat alleen bij € 5.000,- of meer per kalenderjaar. Deze regeling is, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004, komen te vervallen. Als gevolg hiervan kunt u nu ook (kleine) verbouwingskosten sneller in aftrek brengen op uw eigenwoningreserve.

Een eigenwoningreserve wordt bepaald door de opbrengst van de verkoop minus de verkoopkosten en eigenwoningschuld (meestal de bestaande hypotheek). Het doel van de reserve is dat u gestimuleerd wordt de overwinst te gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning. Leent u dit bedrag toch, dan is dit deel van de betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar. Een (eventuele resterende) eigenwoningreserve wordt voor een periode van 5 jaar vastgesteld. Verbouwingskosten mogen hierop in mindering worden gebracht. Na deze periode komt ze te vervallen.

Op een gevormde reserve mogen dus de door u met eigen geld gefinancierde verbouwingen in mindering komen. Tot voor kort was het zo dat dit pas kon wanneer de kosten boven de € 5.000,- per jaar uitkwamen. Er werd daarbij geen rekening gehouden met gemaakte kosten uit andere jaren. Deze maatregel werd als onredelijk ervaren. Dat vond de overheid ook. De eerder vastgestelde grens is met het nieuwe besluit komen te vervallen. U hoeft dus niet meer met uw kleine verbouwingen te wachten en op te sparen. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2004.

Tip
Vanaf nu kunt u ook alle kleine verbouwingskosten in mindering brengen op een openstaande eigenwoningreserve. Hierdoor kunt u eerder een fiscaal aftrekbare hypothecaire lening afsluiten voor de verbouwing van (een deel van) uw woning. Bewaar wel de facturen!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Voortaan is het mogelijk de Blackberry of een andere zogeheten smartphone onbelast te verstrekken aan uw personeel. De Blackberry valt voortaan namelijk onder dezelfde fiscale regeling als andere communicatiemiddelen.

De staatssecretaris heeft onlangs besloten dat de Blackberry voortaan hetzelfde wordt behandeld als mobiele telefoons en internet. Vrije verstrekking is dan al toegestaan bij een zakelijk gebruik vanaf 10%. Daar zal natuurlijk al snel aan worden voldaan.

Op dit moment valt de Blackberry nog onder de computers. Voor computers is een belastingvrije vergoeding pas mogelijk bij een zakelijk gebruik vanaf 90%. De telefoonfunctie werd gezien als ondergeschikt aan de computerfunctie. De staatssecretaris heeft nu aangegeven dat deze interpretatie niet langer geldt.

Tip
Vanaf het moment dat de Blackberry onder de regeling voor communicatiemiddelen valt, is het een stuk voordeliger deze aan uw personeel te verstrekken. Het zakelijk gebruik van 10% wordt snel gehaald en het gebruik ervan kan voordelen voor uw organisatie opleveren.

  • Gepubliceerd op
Lees verder