Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 190)

Bij iedere controle voor de omzetbelasting die de Belastingdienst bij u of uw cliënten instelt, komen de eisen aan de orde waaraan een goede factuur moet voldoen. Niet zelden worden door de controlerende ambtenaar van dienst hierover opmerkingen gemaakt. Wellicht het moment om een (blanco) factuur te nemen en te beoordelen op juistheid en volledigheid.

De eisen waaraan een juiste factuur moet voldoen, staan in artikel 35a van de wet op de omzetbelasting 1968. Deze zijn onder andere:
– Vermelding van de datum van uitreiking van de factuur.
– Eenduidig identificeerbare opeenvolgende nummering (meerdere reeksen zijn daarbij toegestaan).
– BTW-identificatienummers van de leverancier (altijd) en afnemer (bij intracommunautaire transacties en verleggingsregeling).
– NAW-gegevens van u en uw klant/leverancier.
– Een duidelijke omschrijving van de hoeveelheid en de aard va de geleverde goederen en/of diensten.
– Datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden, is voltooid of waarop een vooruitbetaling is gedaan.
– Vergoeding, eenheidsprijs en eventuele verleende kortingen.
– Het belastingbedrag en het (BTW) tarief dat is verschuldigd.

Munteenheid en andere (verplichte) informatie
U mag op uw factuur overigens gebruik maken van wisselende munteenheden, maar de te betalen belasting moet in euro’s worden aangegeven. Voor de wisselkoers van de andere munteenheden maakt u gebruik van een in de zesde richtlijn opgenomen wisselkoersmechanisme. Naast de hiervoor genoemde punten, kan het handig of zelfs verplicht zijn om ook andere informatie op uw factuur op te nemen. U moet denken aan uw handelsnaam, verwijzing naar algemene voorwaarden, (zakelijke) bank- of girorekeningen en uw handelsregisternummer bij de Kamer van Koophandel.

Tip
Controleer of uw factuur nog aan de vereisten voldoet. Twijfelt u hierna nog aan de compleetheid ervan, neem dan contact met ons op.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Vaak wordt een BBZ lening (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) geassocieerd met faillissement of schuldsanering. Zij wordt daarom soms als negatief ervaren. Toch is dit maar één aspect van het financieringsinstrument van de overheid. Wist u dat ook sommige starters in aanmerking komen voor een uitkering of financiering?

Doel van de regeling
De BBZ is in het leven geroepen om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. In bepaalde gevallen kunt u een beroep doen op de overheid totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien. De financieringsvorm is echter ook bedoeld om ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen financieel te ondersteunen zoals: startende-, stakende- en oudere ondernemers met een niet (langer) levensvatbaar bedrijf en marginale ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Dus als een bank of financiële instelling u niet meer kan financieren zijn er wellicht mogelijkheden bij de overheid.

Wat zijn de voorwaarden?
Iedereen met een goed ondernemersplan en een uitkering kan een dergelijke lening aanvragen. Er wordt onder andere bekeken of er sprake is van vermogen van de aanvrager. Ook moet blijken dat uw onderneming levensvatbaar is, dan wel wordt. Deze eis is soepeler wanneer u ouder dan 55 jaar bent. Ook moet u minimaal 1225 uur besteden aan de ondernemingsactiviteiten. Tenslotte moet u gewoon voldoen aan de ondernemerseisen (inschrijving KvK, vergunningen, diploma’s, milieueisen e.d.). Mocht u al langer ondernemer zijn en aanvulling op uw inkomen nodig hebben, dan is onder bepaalde voorwaarden ook een beroep mogelijk op de overheidsfaciliteit.

Waar moet u zijn?
U kunt u bij de Sociale Dienst van uw gemeente informeren of u in aanmerking komt voor de faciliteit of bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.home.szw.nl).

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Het afkopen van alimentatie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting. Enkele voorwaarden hierbij zijn dat het moet gaan om een afkoopsom voor een ex-echtgenoot en dat uw betaling voortkomt uit familierecht. Betalen aan een echtgenoot die nog niet formeel van u gescheiden is, kan soms tot problemen leiden.

De boosdoener is de voorwaarde dat de afkoopsom pas aftrekbaar is wanneer u deze heeft voldaan aan uw voormalige echtgenoot. Dit is wanneer de echtscheiding volledig is afgerond. Volgens het Burgerlijk Wetboek is dat pas op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Dat deze voorwaarde strikt wordt gehanteerd blijkt uit het volgende voorbeeld. Een notaris had een bedrag uitgekeerd aan een vrouw voordat het echtscheidingsconvenant was ondertekend. De man vorderde dit bedrag niet terug, maar bracht het als afkoopsom voor alimentatie in aftrek van zijn inkomen. Het Hof accepteerde dit niet en zag het bedrag als overbedeling van zijn echtgenote.

Tip:
Als u alimentatie wilt afkopen, laat u dan (juridisch) adviseren. De belangrijkste aandachtspunten zijn: het echtscheidingsvonnis moet ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand en er moet een verplichting zijn tot het betalen van alimentatie volgens het ondertekende convenant.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De vraag van welke aftrekposten u in aftrek kunt brengen en welke niet, is zo oud als de weg naar Rome. Hof Leeuwarden heeft in een uitspraak opnieuw de bakens aangegeven en verhelderd.

In het bewuste geval wenste een Hoogleraar zijn ”scholingsuitgaven”, bestaande uit PC upgrade-, software- en vakliteratuurkosten ter waarde van € 4.837,- van zijn belastbaar inkomen uit werk en woning af te trekken. Zowel de inspecteur als het daarna geconsulteerde Hof, waren een andere mening toegedaan. Laatstgenoemde instantie verduidelijkt met haar uitspraak het kader waarbinnen scholingskosten (van u of uw partner) wel of niet afgetrokken kunnen worden.

Ten eerste moet er sprake zijn van echte scholingsuitgaven. In de wet omschreven als ”uitgaven van de belastingplichtige voor een door hem (of haar) gevolgde opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning”. De uitgaven moeten reëel zijn en direct verband houden met een leertraject. Het gaat om kosten, lasten en afschrijvingen voor de gevolgde opleiding of studie. Zo is vakliteratuur alleen aftrekbaar als: ”er een zodanig verband tussen de literatuur en het volgen van een leertraject bestaat dat de literatuur in de gegeven omstandigheden naar het spraakgebruik als leerboek of leermiddel kan worden aangemerkt”. Daarnaast is het begrip leertraject (lees: verwerven van kennis onder begeleiding van een derde) essentieel. Zelfstudie voldoet daarbij niet. De rechter vond een leertraject onvoldoende aanwezig bij de Hoogleraar.
Ten derde is het van belang dat de drempel van € 500,- wordt gehaald, maar dat de € 15.000,- niet wordt overschreden (wanneer de studie buiten de standaardperiode valt).

Tip:
Studiekosten zijn aftrekbaar wanneer ze u in staat stellen om uw inkomenspositie te handhaven of uw financiële situatie te verbeteren. Er moet wel sprake zijn van echte scholingsuitgaven. Zij moeten daarnaast jaarlijks de grens van € 500,- overschrijden.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Er zijn weinig mensen die positief staan tegenover een alweer hogere WOZ-waarde van de eigen woning. Toch hoeft dit niet altijd zo te zijn. Er zijn gevallen waarin een hogere eigen woningwaarde u maandelijks een aanzienlijk voordeel kan opleveren!

Meestal wordt aan u een rente- of top mopslag in rekening gebracht wanneer de hypotheek meer bedraagt dan 80-110% (afhankelijk van de geldverstrekker) van de executiewaarde van de woning (zogenaamde top-hypotheek) en u geen gebruik kunt maken van hypotheekgaranties en geen eigen geld heeft ingebracht. Deze opslag is een vergoeding voor het hogere risico en bedraagt enkele tienden van procenten.

Woningbezitters met een tophypotheek kunnen bij voldoende stijging van de WOZ-waarde van hun woning in aanmerking komen voor een lagere hypotheekrente. Uit onderzoek blijkt dat de meeste hypotheekaanbieders bereid zijn de rente- of top opslag te schrappen bij voldoende waardestijging. Soms gebeurt dat aan het einde van een rentevaste periode, bij andere aanbieders kan het ook tussentijds. Soms worden kosten berekend om de opslag te laten vervallen.

Tip:
De WOZ-waarde wordt vaak geaccepteerd als voldoende bewijs voor de waarde-stijging van uw (eigen) woning. U kunt de beschikking gebruiken om van uw rente- of top opslag af te komen. Dit kan honderden euro”s besparing per jaar betekenen. De meeste financiers zullen u hier niet attent op maken. Vraag er dus zelf naar!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Wanneer u in het afgelopen jaar in Nederland niet aftrekbare (zakelijke) buitenlandse omzetbelasting heeft betaald, dan hebt u recht op teruggaaf. U moet hiervoor wel – voor 1 juli – een speciaal verzoek indienen bij de bevoegde buitenlandse belastingdienst(en)

U moet rekening houden met de volgende kaders en regels. Zo moet uw verzoek betrekking hebben op minimaal één kwartaal en maximaal één kalenderjaar. Daarnaast moet de belasting, zoals vermeld, binnen 6 maanden na afloop van het tijdvak zijn teruggevraagd. Voor de teruggave zijn speciale formulieren in omloop, het zogenaamde verzoek om teruggaaf omzetbelasting. Met dit (ingevulde) biljet zendt u de originele facturen mee (let op: vergeet geen kopieën te maken voor uw eigen archief). Daarnaast zult u in voorkomende gevallen een verklaring van hoedanigheid moeten meezenden (op te vragen bij de Nederlandse fiscus). Aangezien de afgifte hiervan soms op zich laat wachten doet u er goed aan om nu al voorbereidingen te treffen voor de teruggave.

Tip:
Vraag de niet in aftrek gebrachte buitenlandse BTW van 2006 alsnog terug. Voor alle verzoeken om teruggaaf gelden drempels. Deze zijn per land verschillend. Op www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob03/ob03-38.html kunt u nazien welke drempel op uw situatie van toepassing is en of het zinvol is om een dergelijk verzoek te doen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Een aanvulling of correctie (suppletie) op een eerder ingediende aangifte omzetbelasting bezorgt veel ondernemers hoofdbrekens. Vooral correcties met betrekking tot fiscale bijtellingen zorgen ieder jaar voor aanvullende aangiften. Dit jaar maakt de fiscus het u gemakkelijker.

Zoals u weet is het niet toegestaan om te weinig afgedragen omzetbelasting in het volgende aangiftetijdvak ”recht te trekken”. U mag dit enkel en alleen doen met een correctiebericht over het bewuste tijdvak. Aangezien u dan al (geautomatiseerd) aangifte hebt gedaan, is een aanpassing via de pc niet meer mogelijk.

Nieuw formulier
De overheid heeft dit probleem onderkend en heeft met ingang van dit jaar het formulier ”Suppletie Omzetbelasting” ontworpen. Samen met een eveneens te downloaden toelichting is het nu eenvoudig om uw correcties toch in het juiste tijdvak aan te geven.

Tip:
Aanvullingen op eerder ingediende aangiften omzetbelasting doet u met het nieuwe aangiftebiljet: Suppletie Omzetbelasting”. Dit biljet kunt u samen met het toelichtingenformulier downloaden bij de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/download/1379.html.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Het stelsel van ziekenfonds- en de particuliere ziektekostenverzekering is met ingang van 1 januari 2006 vervangen door de Zorgverzekeringswet. In sommige gevallen is de dekking voor de medische- en ziektekosten niet ruimer geworden. Wellicht zijn er nog fiscale mogelijkheden. Wist u dat uw werkgever bijzondere ziektekosten onbelast mag vergoeden?

De kosten die de vennootschap maakt, mag zij gewoon in aftrek brengen van de belastbare winst. Het moet gaan om bijzondere kosten. Dus vergoedingen van premies en kosten waarvoor u een vergoeding zou kunnen krijgen, mag de werkgever niet onbelast vergoeden. Let op: gaat het om vergoedingen waar u geen aanspraak op kunt doen. Dan is de vrijstelling weer niet van toepassing.

Alternatief via aangifte inkomstenbelasting
Wanneer een vergoeding niet mogelijk is omdat uw werkgever de bijzondere ziektekosten niet vergoedt, bestaat in uw aangifte inkomstenbelasting nog de mogelijkheid om de niet vergoede kosten in aftrek te brengen als buitengewone lasten. Wellicht zelfs als aftrek voor chronische ziektekosten (hulpmiddelen). Is hiervan sprake en heeft u meer dan € 320,- betaald voor bijvoorbeeld uw bril, dan hebt u recht op een forfaitaire aftrek van € 808,-. Dit geldt ook voor uw partner en uw minderjarige kind(eren).

Tip:
Laat uw vennootschap uw bijzondere ziektekosten onbelast vergoeden. Overleg bij twijfel in iedere geval met ons over de mogelijkheid voor de extra aftrek voor bijzondere ziektekosten wanneer u de gegevens voor uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen verzamelt.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Wanneer u teveel loonheffing heeft afgedragen in 2006, dan krijgt u het teveel betaalde (uiteraard) retour. De fiscus heeft aangekondigd om deze uitbetalingen pas later in het jaar af te ronden. Aangezien een teruggave daarom wel eens even op zich kan laten wachten, is het wellicht goed om een verzoek in te dienen.

In uw verzoek vermeldt u uw naam en loonheffingnummer. Daarnaast geeft u aan hoeveel loonbelasting u heeft afgedragen. U bewijst dit met een overzicht van de aangegeven en afgedragen loonbelasting/premies volksverzekeringen. Wat u niet doet is het verrekenen van teveel betaalde loonbelasting met het laatste tijdvak waarvoor u aangifte doet. U riskeert hiermee een boete.

Tip
Vraag uw teveel betaalde loonbelasting terug door een verzoek te richten aan de belastingdienst en wacht een latere uitbetaling niet af.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De nationale hypotheekgarantie (NHG) is vanaf volgend jaar ook aan te vragen voor eigenaren van een wat duurdere woning. De bovengrens wordt opgerekt van € 250.000 naar € 265.000.

De bovengrens om toegang te krijgen tot hypotheekgarantie gaat omhoog met € 15.000. De redenen hiervan zijn dat hiermee de prijsstijging van de woningen wordt gevolgd. Daarnaast is het de bedoeling dat de meerderheid van de woningeigenaren (60-65%) gebruik moet kunnen maken van de hypotheekgarantie.

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze garantie wordt verstrekt voor een lening bij de aankoop of verbouwing van een woning. Het Waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van uw hypotheek aan de geldverstrekker in geval van calamiteiten. Het gevolg van een dergelijke garantstelling is veelal dat u een lagere hypotheekrente kunt bedingen bij het aangaan van de financiering.

Tip
Wanneer u bij de aankoop of verbouwing van uw eigen woning NHG garantie kunt verkrijgen, verlaagt dit vaak uw financieringslast. De bovengrens wordt verhoogd. Beoordeel of u hier gebruik van kunt maken.

  • Gepubliceerd op
Lees verder