Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 191)

In sectoren zoals de autobranche kan er sprake zijn van steeds wisselend gebruik van auto’s. Hierdoor is het lastig om de grondslag voor de bijtelling vast te stellen. De Belastingdienst komt met een nieuwe handreiking.

Nieuwe handreiking
Wanneer u een auto van de zaak ter beschikking stelt aan een werknemer, krijgt u te maken met de bijtelling van het privégebruik. Op dit moment is er voor de autobranche nog de ‘Autodealregeling 2007’ om de grondslag voor deze bijtelling vast te stellen, maar deze regeling loopt af op 1 oktober 2008. Nu al bestaat er een nieuwe manier voor werkgevers, welke staat beschreven in de ‘Handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche’.

Voor wie?
De handreiking is voor u van toepassing wanneer u actief bent in de autobranche en te maken hebt met wisselend gebruik van auto’s. Dit is niet alleen het geval bij dealers in personenauto’s, maar ook bij leasemaatschappijen en importeurs. Tot 1 oktober 2008 kunt u de oude regeling naast de nieuwe toepassen. U kunt vanaf heden echter ook al naar de nieuwe regeling overstappen.

Inhoud
De bijtelling wordt per dag bepaald. Dit geldt ook voor dagen dat de werknemer geen auto gebruikt. De bijtelling per dag is 1/365 van de bijtelling op kalenderbasis. Voor het bepalen van de grondslag voor de bijtelling privégebruik wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie situaties:

• De werknemer neemt na werktijd een auto mee
U baseert de grondslag op de auto die de werknemer aan het eind van de werkdag meeneemt. Dit is ook van toepassing wanneer de werknemer een eerder gebruikte auto nog niet heeft teruggebracht.
• De werknemer werkt niet, maar heeft wel een auto meegenomen (weekend, verlof of ziekte)
U baseert de grondslag op de auto die de werknemer als laatste heeft meegenomen en nog niet heeft teruggebracht.
• De werknemer neemt geen auto mee
U baseert de grondslag op de auto waarop de grondslag voor de bijtelling de afgelopen twee maanden het vaakst is gebaseerd. Indien er nog geen twee maanden zijn verstreken neemt u de kortere periode als referentie.

Wanneer
In het geval dat het gebruik van auto’s gedurende een loontijdvak nog niet vaststaat bij uitbetaling van het loon, mag u dit toerekenen aan het volgende loontijdvak. In het geval van ontslag moet de inhouding uiterlijk plaatsvinden op het moment dat u de laatste betaling in geld doet aan de werknemer. In de administratie moet altijd zichtbaar zijn welke auto om welke reden aan een werknemer wordt toegerekend.

Tip
Bent u als werkgever actief in de autobranche, dan is de nieuwe ‘handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche’ voor u van belang. Tot 1 oktober 2008 is de oude regeling nog van kracht, maar u kunt nu al kiezen voor toepassing van de nieuwe regeling.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Met ingang van 1 juli 2008 is een aantal belastingen ingevoerd of verhoogd. Vooral de vervuiler gaat dit in zijn portemonnee voelen. Een overzicht…

Vliegbelasting
Het meest in het oog springend is de introductie van de vliegbelasting. Deze belasting wordt opgelegd per vertrekkende passagier. Er gelden twee verschillende tarieven, gedifferentieerd naar bestemming. Allereerst wordt € 11,25 in rekening gebracht voor bestemmingen gelegen binnen de Europese Unie (incl. de Canarische Eilanden, Azoren en Madeira) of afstanden tot 2500 kilometer. Voor overige bestemmingen geldt een tarief van € 45. De belasting wordt opgelegd aan exploitanten van de luchthaven. Transferpassagiers (passagiers die enkel in Nederland overstappen op een ander toestel) zijn uitgezonderd van de belasting.

Tabakaccijns
De accijns op sigaretten is verhoogd met € 0,29 per pakje van 20 stuks, wat inclusief BTW een prijsstijging betekent van € 0,35. Daarnaast is de accijns op shag verhoogd met € 0,46 per pakje van 50 gram, wat inclusief BTW een prijsstijging van € 0,54 meebrengt. Tenslotte is de minimumaccijns verhoogd van 97% naar 100% waardoor de prijs van een goedkoop pakje sigaretten of shag 5 tot 10 cent extra zal stijgen, naast de hiervoor genoemde prijsstijgingen.

Diesel en LPG-accijns
De accijns op LPG is verhoogd met € 0,015 per liter, waardoor deze nu op € 0,067 per liter komt. De accijns op diesel is met € 0,03 per liter toegenomen. De accijns op blanke diesel (gebruikt door de normale weggebruikers) komt daarmee op € 0,406 per liter en de accijns op rode diesel (gebruikt voor tractors, scheepvaart, industrie en landbouw) komt op € 0,077 per liter.

Kansspelbelasting
Over de opbrengst van kansspelautomaten zijn de exploitanten (eigenaren) kansspelbelasting verschuldigd. Deze opbrengst is dus niet langer onderworpen aan de heffing van BTW. Het tarief van de kansspelbelasting bedraagt 29% en is verschuldigd over de inleggelden, verminderd met de uitgekeerde prijzen. Tafelspelen, zoals roulette, zijn met ingang van 1 juli 2008 niet langer tegen 40,85% (het gebruteerde tarief), maar tegen 29% belast.

Energiebelasting
De eerste schijf van energiebelasting op elektriciteit is verhoogd met € 0,0025 per kWh. Over de eerste 10.000 kWh is de energiebelasting per kWh van € 0,0727 naar € 0,0752 gegaan.

Kritiek
De diverse belastingverhogingen hebben van alle kanten kritiek gekregen, zowel van oud-parlementariërs, consumenten als belangenverenigingen. De overheid kiest er echter voor de vervuiler zwaarder te belasten, om zodoende de belasting op arbeid (relatief) te verlichten.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om ook bij een bank of beleggingsinstelling fiscaal gefacilieerd te sparen voor de opbouw van uw pensioen.

Banksparen
Per 1 januari 2008 is het zogenoemde ‘banksparen’ ingevoerd. Daarmee is het wettelijk mogelijk om via een geblokkeerde rekening bij een bank of beleggingsinstelling fiscaal gefacilieerd te sparen voor uw pensioen of voor aflossing van uw hypotheek. Het banksparen is eenvoudiger en overzichtelijker dan een lijfrentepolis of beleggingsproduct. Doel van de invoering is dat er meer concurrentie komt op de markt voor dergelijke polissen; u bent niet enkel meer aangewezen op de verzekeraars.

Pensioentekort
Als sprake is van een pensioentekort, kunt u er voor kiezen dit aan te vullen met banksparen. De bedragen die u stort, zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De hoogte van het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken, is afhankelijk van uw inkomen en het reeds opgebouwde pensioen. Het opgebouwde bedrag wordt belast op het moment van uitkering.

Let op!
In de praktijk blijkt nog weinig gebruik te worden gemaakt van ‘bankspaarproducten’. Het fiscaal gefacilieerd sparen kan voordelig voor u uitpakken. Informeer er eens naar bij uw adviseur!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De strenge controles van de Belastingdienst op het privégebruik van de auto van de zaak werpen hun vruchten af.

Privégebruik auto van de zaak
Van de ongeveer 2,3 miljoen mensen die in Nederland een auto van de zaak rijden, hebben zo’n 230 duizend verklaard dat zij niet meer dan 500 kilometers met deze auto afleggen voor privé-doeleinden. Deze 500-kilometergrens is doorslaggevend voor de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak in de loonbelasting. De hoofdregel is dat 25% of 14% van de waarde van de auto (afhankelijk van de CO²-uitstoot) als voordeel van het privégebruik bij het loon wordt gerekend. Over deze bijtelling houdt de werkgever loonbelasting, premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Daardoor wordt het nettoloon lager.

De Belastingdienst gaat er standaard vanuit dat iedere auto van de zaak ook voor privé-doeleinden wordt gebruikt, tenzij aangetoond kan worden dat er op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers gereden zijn. Daarbij geldt het woon-werkverkeer als zakelijke kilometers. Bewijzen dat er niet meer dan 500 kilometer per jaar privé is gereden, kan bijvoorbeeld met de ‘verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst in combinatie met een sluitende rittenregistratie. Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van deze tegenbewijsregeling, moet de werkgever loonheffing inhouden over het in aanmerking genomen voordeel.

Misbruik
Nadat uit onderzoek was gebleken dat op grote schaal misbruik van deze regeling werd gemaakt, is de Belastingdienst overgegaan tot gerichte controles op het onterecht privégebruik van auto’s. Zo werd vorig jaar bekend dat de Belastingdienst in de vakantieperiode controleerde bij de landsgrenzen en in weekenden bij woonboulevards. De komende tijd zal met herkenbare flitsauto’s automatische kentekenregistraties uitgevoerd worden op veelbezochte locaties als evenementen, drukke verkeerswegen en grensovergangen. Automobilisten die op deze manier gecontroleerd worden, zal worden gevraagd om de kilometerregistratie. Als er sprake is van een niet kloppende administratie of blijkt dat er teveel privékilometers gereden zijn, zal worden overgegaan tot het opleggen van een naheffingsaanslag en eventueel een boete.

Succes
De Belastingdienst heeft aangegeven dat over het jaar 2008 nu al 12,6 miljoen euro aan naheffingen en boetes voor het onterecht privégebruik van de auto van de zaak is opgehaald. Het gaat om een kleine 4000 automobilisten, die niet konden bewijzen minder dan 500 privé-kilometers per jaar te rijden.

Let op!
Indien een werknemer de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak wil voorkomen, is het essentieel dat hij een goede kilometerregistratie bijhoudt. Kan hij niet aantonen minder dan 500 privé-kilometers per jaar te maken, dan zal de fiscus bij controle snel overgaan tot het opleggen van een naheffingsaanslag en eventueel een boete.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Eén van de taken van de Belastingdienst is het controleren van de belastingaangifte. Dat die taak serieus genomen wordt, blijkt weer eens. Staatssecretaris De Jager heeft aangekondigd duizend extra controles uit te voeren op het gebied van de omzetbelasting.

Pakkans vergroten
De controles vinden steekproefsgewijs en voornamelijk buiten de bestaande risicogroepen plaats. Hiermee wil de Belastingdienst aantonen dat er ondanks de vele interne problemen nog altijd wordt gewerkt aan het vergroten van de pakkans.

Problemen
De Staatssecretaris heeft deze maatregel onlangs in overleg met de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. In dezelfde Tweede Kamer ligt De Jager al geruime tijd onder vuur vanwege het grote aantal problemen waar de Belastingdienst de laatste jaren mee kampt. Onlangs heeft de Algemene Rekenkamer aangegeven de Belastingdienst vooral op het gebied van automatisering te gaan ondersteunen.

Let op!
De Belastingdienst gaat meer controles op het gebied van de omzetbelasting uitvoeren, buiten de bestaande risicogroepen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Indien u als ondernemer toegang heeft tot het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst, dan kunt u sinds 1 juli 2008 digitaal bezwaar maken.

Digitaal bezwaar maken is mogelijk tegen een:

• definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
• definitieve aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
• definitieve aanslag vennootschapsbelasting
• naheffingsaanslag of beschikking omzetbelasting
• navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
• navorderingsaanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
• navorderingsaanslag vennootschapsbelasting

Tip
Maak in bovenstaande gevallen gebruik van de mogelijkheid tot digitaal bezwaar maken. In andere gevallen, zoals bij een voorlopige aanslag, kunt u deze digitale bezwaarmogelijkheid niet gebruiken.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Heeft u tussen juli 2004 en december 2006 uw tweede huis in Spanje verkocht, dan krijgt u mogelijk een aanzienlijk bedrag terug van de Spaanse Belastingdienst. U heeft namelijk 20% teveel vermogenswinstbelasting betaald.

Spanje heeft jarenlang twee tarieven gehanteerd bij de berekening van de verschuldigde belasting na verkoop van vastgoed in Spanje. Spanjaarden betaalden 15% over de waardestijging van hun huis en buitenlanders (niet-residenten) maar liefst 35%. De Europese Commissie gaf in 2005 aan dat dit beleid discriminerend is en dreigde met een rechtszaak tegen de Spaanse overheid. Daarop heeft Spanje de wet gewijzigd met als gevolg dat er in 2006 een algemeen tarief kwam van 18%. Als u onder de voorwaarden valt, dan is enige haast geboden bij het terugvorderen. De terugvordering van de vermogenswinstbelasting moet namelijk binnen 4 jaar na verkoop van de woning geschieden. Dit betekent dat voor huizen die in juli 2004 zijn verkocht, de verjaringstermijn volgende maand eindigt.

Let op!
Heeft u tussen juli 2004 en december 2006 uw tweede huis in Spanje verkocht en heeft u vermogenswinstbelasting betaald aan de Spaanse Belastingdienst, dan heeft u teveel betasting betaald en kunt u mogelijk 20% van die belasting terugvorderen. Neem contact op met uw belastingadviseur om geen termijnen te laten verlopen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Ze zijn er weer: de EK-poules. Dit jaar zijn deze geen speerpunt van de Belastingdienst. De fiscus zal dan ook niet extra gaan controleren. Goed nieuws voor alle Oranje-fans, maar let op dat het prijsbedrag niet boven de vrijstelling uitkomt!

Het voorspellen van uitslagen van EK-wedstrijden blijft populair onder de Nederlanders. De winst uit dergelijke poules kan dan ook behoorlijk oplopen. Als de waarde van de prijs meer dan € 454 bedraagt, is er kansspelbelasting verschuldigd. Tot dit bedrag is de prijs vrijgesteld. Zo moet bij een prijs van € 455 over het gehele bedrag 29% kansspelbelasting worden afgedragen. Bij een prijs van
€ 454 betaalt u niets. In principe moet de organisator van de poule de kansspelbelasting inhouden en afdragen. Binnen één maand na het tijdstip waarop de prijs ter beschikking is gesteld, moet de belasting worden afgedragen. Als de kansspelbelasting niet wordt afgedragen door de organisator, kan de prijswinnaar worden aangesproken.

Let op
De EK-poules zijn dit jaar geen speerpunt van de Belastingdienst. Dit houdt echter niet in dat er geen kansspelbelasting hoeft te worden afgedragen. Als de weddenschappen in bepaalde poules grote vormen aannemen, zal de Belastingdienst dan ook optreden.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 juli 2008 treedt de nieuwe Handelsregisterwet in werking. Dit zal leiden tot een aantal belangrijke wijzigingen.

Nieuwe Handelsregisterwet
Het nieuwe handelsregister zal gaan functioneren als een integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en andere rechtspersonen. Als ondernemer hoeft u uw gegevens voor de overheid nog slechts één keer en op één punt te verstrekken. Dit doet u bij de Kamer van Koophandel!

Uitbreiding kring ondernemingen en rechtspersonen
De kring van ondernemingen en rechtspersonen die verplicht zijn zich in te schrijven zal per 1 juli 2008 flink worden uitgebreid. Op dit moment geldt deze verplichting voor de BV, NV, vennootschap onder firma, eenmanszaak en commanditaire vennootschap. Na 1 juli 2008 moeten ook de volgende ondernemingen en rechtspersonen zich laten registreren:
• eenmanszaken in de landbouw of de visserij;
• verenigingen van eigenaren (VvE);
• kerkgenootschappen;
• publieke rechtspersonen (zoals gemeenten en ministeries);
• maatschappen;
• vrije beroepen, zoals huisartsen, advocaten, notarissen en architecten,
• overige privaatrechtelijke rechtspersonen

Vermelding Handelsregisternummer
Voor bedrijven die in het Handelsregister staan ingeschreven, geldt een verplichting om het Handelsregisternummer te vermelden op vrijwel alle uitgaande post, zoals brieven, offertes en facturen. Na 1 juli 2008 geldt deze verplichting ook voor de website en (zakelijke) e-mail. Tevens moeten BV’s en NV’s de volledige naam en de statutaire zetel vermelden op de website. Verenigingen en stichtingen hoeven slechts aan deze verplichting te voldoen als zij een onderneming drijven. VvE’s hoeven niet aan deze verplichting te voldoen.

Inschrijvingen en wijzigingen bij elke Kamer van Koophandel
Inschrijven, het doorgeven van wijzigingen en het deponeren van bescheiden kunt u per 1 juli 2008 bij elke Kamer van Koophandel doen. Deze handelingen hoeft u dus niet meer te doen bij de Kamer van Koophandel waar u staat ingeschreven.

Let op!
Valt u onder de nieuwe kring van ondernemingen en rechtspersonen die zich moeten inschrijven? De Kamer van Koophandel gaat u dan per brief benaderen! U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen, maar het staat u vrij om vanaf 1 juli 2008 u aan te melden bij de Kamer van Koophandel.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Vrouwelijke zelfstandigen hebben met ingang van 4 juni 2008 recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken.

WAZ-verzekering
Een werkneemster die in verwachting is, heeft recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wanneer u werkt als zelfstandige hebt u geen recht op dit verlof. Sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) per 1 augustus 2004 bestaat er ook geen vergelijkbare verlofregeling meer voor zwangere zelfstandigen. U moet voor de periode waarin u niet kunt werken zelf zorgen voor een inkomen. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. Veel vrouwelijke zelfstandigen verzekerden zich niet tegen het inkomensverlies door zwangerschap en bevalling. Dit is dan ook een belangrijke reden dat de wetgever tot de ZEZ-regeling is gekomen.

ZEZ-regeling
Met ingang van 4 juni 2008 hebben vrouwelijke zelfstandigen recht op een (publieke) zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken (de Zelfstandig en Zwanger-regeling). Door deze regeling wordt het voor zelfstandigen minder noodzakelijk om tijdens de zwangerschap door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. De uitkering bedraagt maximaal het wettelijke minimumloon (€ 1.335 bruto per maand per 1 januari 2008). Zelfstandigen die in het voorafgaande jaar minstens 1.225 uur werken, krijgen een uitkering op dit niveau. Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur werken, hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd. De uitkering wordt betaald uit de algemene middelen, waardoor er geen aparte premie hoeft te worden betaald. De UWV voert de regeling uit.

Let op!
Oorspronkelijk zou de maatregel per 1 juli 2008 worden ingevoerd. Deze ingangsdatum is vervroegd naar 4 juni 2008.

  • Gepubliceerd op
Lees verder