Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 192)

Per 1 juli 2008 treedt de nieuwe Handelsregisterwet in werking. Dit zal leiden tot een aantal belangrijke wijzigingen.

Nieuwe Handelsregisterwet
Het nieuwe handelsregister zal gaan functioneren als een integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en andere rechtspersonen. Als ondernemer hoeft u uw gegevens voor de overheid nog slechts één keer en op één punt te verstrekken. Dit doet u bij de Kamer van Koophandel!

Uitbreiding kring ondernemingen en rechtspersonen
De kring van ondernemingen en rechtspersonen die verplicht zijn zich in te schrijven zal per 1 juli 2008 flink worden uitgebreid. Op dit moment geldt deze verplichting voor de BV, NV, vennootschap onder firma, eenmanszaak en commanditaire vennootschap. Na 1 juli 2008 moeten ook de volgende ondernemingen en rechtspersonen zich laten registreren:
• eenmanszaken in de landbouw of de visserij;
• verenigingen van eigenaren (VvE);
• kerkgenootschappen;
• publieke rechtspersonen (zoals gemeenten en ministeries);
• maatschappen;
• vrije beroepen, zoals huisartsen, advocaten, notarissen en architecten,
• overige privaatrechtelijke rechtspersonen

Vermelding Handelsregisternummer
Voor bedrijven die in het Handelsregister staan ingeschreven, geldt een verplichting om het Handelsregisternummer te vermelden op vrijwel alle uitgaande post, zoals brieven, offertes en facturen. Na 1 juli 2008 geldt deze verplichting ook voor de website en (zakelijke) e-mail. Tevens moeten BV’s en NV’s de volledige naam en de statutaire zetel vermelden op de website. Verenigingen en stichtingen hoeven slechts aan deze verplichting te voldoen als zij een onderneming drijven. VvE’s hoeven niet aan deze verplichting te voldoen.

Inschrijvingen en wijzigingen bij elke Kamer van Koophandel
Inschrijven, het doorgeven van wijzigingen en het deponeren van bescheiden kunt u per 1 juli 2008 bij elke Kamer van Koophandel doen. Deze handelingen hoeft u dus niet meer te doen bij de Kamer van Koophandel waar u staat ingeschreven.

Let op!
Valt u onder de nieuwe kring van ondernemingen en rechtspersonen die zich moeten inschrijven? De Kamer van Koophandel gaat u dan per brief benaderen! U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen, maar het staat u vrij om vanaf 1 juli 2008 u aan te melden bij de Kamer van Koophandel.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Hebt u een auto van de zaak? Per 1 januari 2009 is het mogelijk dat uw fiscale bijtelling voor het privé-gebruik wordt verlaagd naar 20%.

Bijtelling
Per 1 januari 2008 is de bijtelling voor het privé-gebruik van de auto voor zeer zuinige auto’s (CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer voor dieselauto’s en maximaal 110 gram per kilometer voor andere auto’s) verlaagd naar 14%. Voor overige auto’s is de bijtelling omhoog gegaan van 22% naar 25%. Staatssecretaris De Jager is van plan per 1 januari 2009 een derde, voordeliger tussencategorie van 20% in te voeren. Dit percentage geldt voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer en voor benzineauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 111 en 140 gram per kilometer.

Gegevens over de CO2-uitstoot van een auto staat op het milieulabel (voor nieuwe personenauto’s van na 19 januari 2001) en op het zogenoemde certificaat van overeenstemming. U kunt dit certificaat opvragen bij de fabrikant of de importeur. U kunt ook het CO2-uitstootgegeven gebruiken dat in het brandstofverbruikboekje staat dat de Rijksdienst voor wegverkeer (RDW) elk jaar uitgeeft.

Let op!
Hebt u een leaseauto die onder de tussencategorie valt? Dan heeft u naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2009 recht op een lagere bijtelling van 20 procent.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De Belastingdienst onderzoekt of de aanvraag van een VAR (verklaring arbeidsrelatie) voor het kalenderjaar 2009 digitaal kan worden gedaan.

Aanvraag VAR
Wilt u (vooraf) duidelijkheid over de fiscale status van uw inkomsten? Vraag dan een VAR-verklaring aan bij de Belastingdienst. Uw inkomsten kunnen worden aangemerkt als winst uit onderneming (VAR-wuo), loon uit dienstbetrekking (VAR-loon), resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row), inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga). In de aanvraag wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden die u draagt, het aantal werk- of opdrachtgevers dat u heeft en de mate van zelfstandigheid in uw werk.

Digitale aanvraag
De staatssecretaris heeft aangegeven dat de Belastingdienst momenteel onderzoekt of het mogelijk is de VAR-aanvraag voortaan digitaal te doen. Als dit voor het kalenderjaar 2009 kan worden gerealiseerd, kunt u vanaf september 2008 uw aanvraag digitaal doen.

Stilzwijgend verlengen
De staatssecretaris wil verder dat er een stilzwijgende verlenging komt voor mensen die al drie jaar achter elkaar dezelfde VAR hebben gekregen. Op dit moment moet een belastingplichtige elk jaar opnieuw de VAR-verklaring aanvragen. De VAR-houders zijn uiteraard wel verplicht wijzigingen door te geven. Door een termijn van drie jaar te nemen, worden de mogelijkheden voor misbruik of oneigenlijk gebruik van de VAR-verklaring voor een groot deel weggenomen. De staatssecretaris hoopt dat vanaf 2010 de stilzwijgende verlening voor de VAR-wuo en VAR-dga mogelijk is.

Let op!
Mogelijk kunt u vanaf september 2008 uw VAR-aanvraag digitaal doen. Wij houden u op de hoogte!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Werkt uw kind mee in uw onderneming dan geldt onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet: ‘de regeling voor meewerkende kinderen’. Het voordeel van de regeling is een vermindering van de administratieve lasten.

Voorwaarden
De regeling mag de werkgever onder de volgende voorwaarden toepassen:
– Het kind werkt mee in uw onderneming (tenzij de onderneming mede voor rekening van uw kind wordt gedreven).
– Het kind behoort tot uw huishouden
– Het kind is 15 jaar of ouder.
– Het kind is niet verzekerd voor een andere sociale verzekering dan een volksverzekering en de Zvw.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan moet u als werkgever van uw meewerkende kind bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor de toepassing van de regeling. Dit kan worden gedaan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’. Dit formulier is te downloaden via de site van de Belastingdienst. Let op: vóór de eerste uitbetaling van het loon moeten wel naam, adres en Burgerservicenummer (hierna: BSN) van uw meewerkende kind in de administratie zijn opgenomen. Verder moet u gebruik maken van een afzonderlijk loonheffingennummer voor uw meewerkende kind. Hebt u al een apart loonheffingennummer voor een meewerkend kind, dan kunt u hiermee ook voor uw andere meewerkende kinderen aangifte doen. U kunt het loonheffingennummer aanvragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’. Verder moet u de specificatie van de verschillende loonbestanddelen van het loon bij de loonadministratie bewaren en moet u altijd de loonheffingskorting toepassen.

Vereenvoudigde regeling
De voordelen van de regeling zijn:
– U moet eenmaal per jaar aangifte loonheffingen doen.
– U hoeft voor uw kind geen eerstedagsmelding te doen.
– U hoeft geen loonstaten in te vullen.
– Uw kind hoeft zijn naam, geboortedatum, BSN, adres en woonplaats niet schriftelijk, gedagtekend en ondertekend aan u te verstrekken.
– U houdt de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw één keer per jaar in op de eerste werkdag van het volgende kalenderjaar.

Let op!
Vóór 1 februari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin het loon is verstrekt, moet u als werkgever aangifte doen en de ingehouden loonheffingen afdragen. Voorheen werd door de staatssecretaris uitstel verleend en kon er tot 1 maart van het volgende kalenderjaar aangifte worden gedaan. Voor de aangifte over 2008 geldt een overgangsregeling. Vóór 1 maart 2009 moet de aangifte over 2008 zijn gedaan en moeten de loonheffingen binnen zijn bij de Belastingdienst.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 januari 2008 is de buitengewone uitgavenregeling voor ziektekosten beperkt. In uw aangifte IB 2008 zijn de (nominale) standaardpremie Zorgverzekeringswet en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet niet meer aftrekbaar. Met ingang van
1 januari 2009 zal deze regeling volledig worden afgeschaft en worden vervangen door een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Bent u van plan een bril of andere hulpmiddelen aan te schaffen, doe dat dan nog in 2008!

Alle niet-vergoede kosten opvoeren
Door deze wetswijziging zijn uw uitgaven voor onder meer een bril in uw aangifte IB 2009 niet langer aftrekbaar. Het kan voor u dus gunstig(er) zijn om bijvoorbeeld uw bril, lenzen, lenzenvloeistof, steunzolen, gehoorapparaat, kunstgebit, rolstoel, krukken en rollator nog in 2008 aan te schaffen. U kunt deze uitgaven, voor zover ze niet worden vergoed door uw verzekeringsmaatschappij, in uw aangifte IB 2008 als buitengewone uitgaven opvoeren. Om voor de aftrek in aanmerking te komen, moeten de niet-vergoede uitgaven wel een drempelbedrag overschrijden. Dit drempelbedrag is per 1 januari 2008 verlaagd. Mogelijk komt u in uw aangifte IB 2008 eerder boven de drempel uit.

Wat is uw drempelbedrag?
Bij een verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) tot € 6.999 is de drempel € 115 (in 2007: € 793). Bij een verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) boven € 6.999 is de drempel 1,65% (in 2007: 11,5%) van het verzamelinkomen (voor toepassing van de persoongebonden aftrek).

BTW-verhoging 2009
Verder is er per 1 januari 2009 een BTW-verhoging gepland van 19% naar 20%. Dit zou ook een reden kunnen zijn om uw aankopen niet uit stellen, maar in 2008 te doen.

Tip
Wanneer u een bril of andere hulpmiddelen in 2008 koopt en daardoor de drempel overschrijdt, kunt u nog gebruik maken van de buitengewone uitgavenregeling voor ziektekosten.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Bent u van plan een onderneming te starten in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) dan hoeft u zich per 31 maart 2008 alleen nog bij de Kamer van Koophandel (KvK) te melden.

Eén keer inschrijven
Als startende ondernemer moet u uw onderneming laten inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en aanmelden bij de Belastingdienst. Voorheen moest u zich nog bij deze twee instanties afzonderlijk melden. Start u een eenmanszaak, vof of cv dan kunt u vanaf 31 maart 2008 bij uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook meteen uw melding bij de Belastingdienst regelen. Dit geldt alleen voor de eenmanszaak, vof en cv. De andere rechtsvormen moeten zich nog wel apart bij de Belastingdienst melden.

KVK-nummer en BTW-identificatienummer
Start u een eenmanszaak dan ontvangt u direct uw KvK-nummer en (indien van toepassing) uw btw-identificatienummer. Binnen een week bent u dan opgenomen in de systemen van de Belastingdienst en ontvangt u een bevestiging van het btw-identificatienummer. Start u een vof of cv dan ontvangt u binnen ongeveer een week uw btw-identificatienummer.

Let op!
Met het formulier ‘Voorbereiding Gemeenschappelijke inschrijving ‘ kunt u zich vooraf voorbereiden op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit formulier is binnenkort via de site van de Belastingdienst te downloaden. Neemt u personeel in dienst dan vraagt de Kamer van Koophandel ook daarover informatie. U kunt zich hierop voorbereiden met het formulier ‘Aanmelding werkgever’. Ook dit formulier kunt u binnenkort downloaden via de site van de Belastingdienst.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Heeft u een ‘schone’ personenauto? Dan betaalt u per 1 april 2008 minder motorrijtuigenbelasting!

Halftarief
Vanaf 1 april 2008 gaan bezitters van ‘schone’ personenauto’s minder motorrijtuigenbelasting betalen. Beschikt u over een ‘schone’ auto dan betaalt u nog maar de helft van het tarief dat geldt voor bezitters van personenauto’s met dezelfde massa en dezelfde soort brandstof die niet schoon zijn.

Norm ‘schone’ auto
U heeft een ‘schone’ personenauto als uw auto met een dieselmotor een uitstoot heeft van maximaal 95 gram per kilometer. Voor auto’s met een andere motor geldt een maximale uitstoot van 110 gram per kilometer.

Let op!
Voldoet uw auto aan de eis? Dan ontvangt u binnenkort een brief van de Belastingdienst met meer informatie over het halftarief. Op de site van de Belastingdienst vindt u de ‘Rekenhulp motorrijtuigenbelasting’. U kunt hiermee berekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De Belastingdienst besteedt bij de ‘aangifte inkomstenbelasting 2007’ extra aandacht aan uw vermogen in box 3. Hieronder vallen onder andere bank- en spaartegoeden, tweede woningen in binnen- en buitenland en kapitaalverzekeringen die niet zijn gekoppeld aan de eigen woning. Houd bij uw aangifte 2007 rekening met de volgende vrijstellingen.

Heffingvrij vermogen
Het heffingvrije vermogen voor het jaar 2007 bedraagt € 20.014. U kunt het heffingvrije vermogen overdragen aan uw partner. Dit speelt bijvoorbeeld als u beschikt over negatief vermogen of vermogen dat lager is dan het heffingvrije vermogen. U kunt uw partner het heffingvrij vermogen toeschuiven zodat een heffingvrij vermogen van € 40.028 bij uw partner ontstaat. U kunt overigens alleen het gehele bedrag aan uw partner toedelen. U moet hier gezamenlijk om verzoeken. Het gezamenlijk verzoek doet u door uw fiscale partner zijn handtekening te laten zetten op het voorblad van uw aangifte.

Minderjarige kinderen
Wanneer u minderjarige kinderen heeft die onder uw ouderlijke gezag staan, heeft u per kind een extra vrijstelling van € 2.674. Deze vrijstelling kan maar bij één van de ouders worden geëffectueerd en wordt automatisch aan de oudste partner toegerekend. Wanneer u dit wilt veranderen, moeten de partners gezamenlijk een verzoek indienen. Dit gezamenlijk verzoek doet u door uw fiscale partner zijn handtekening te laten zetten op het voorblad van uw aangifte.

Ouderentoeslag
Wanneer u aan het eind van het jaar 2007 de leeftijd van 65 heeft bereikt, heeft u onder voorwaarden recht op ouderentoeslag. De ouderentoeslag verhoogt uw heffingvrij vermogen. De hoogte van de ouderentoeslag is afhankelijk van uw box 1-inkomen. De ouderentoeslag kunt u onder voorwaarden overdragen aan uw partner. U en uw fiscale partner moeten hiervoor een verzoek doen in uw ‘aangifte inkomstenbelasting 2007’.

Overige vrijstellingen
Hiernaast bestaan er vrijstellingen voor culturele, sociaal-ethische en groene beleggingen en beleggingen in durfkapitaal. Wanneer u deelneemt aan de spaarloonregeling is het (geblokkeerde) saldo dat u heeft opgebouwd vrijgesteld tot een bedrag van € 17.025.

Let op!
Heeft u een verzoek gedaan tot het overdragen van het heffingvrije vermogen, de extra vrijstelling van uw minderjarige kinderen of de ouderentoeslag naar uw fiscale partner, houd er dan rekening mee dat u na indiening van de aangifte niet op dit verzoek kunt terugkomen, dus ook niet als de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Wanneer u zelf de kosten draagt voor het volgen van een opleiding of studie, kunt u deze kosten in uw aangifte 2007 opvoeren als persoonsgebonden aftrekpost.

Voorwaarden
Om scholingsuitgaven in aftrek te brengen, moet u aan een aantal (cumulatieve) voorwaarden voldoen. Zo moeten de kosten door u zijn gemaakt met het oog op het verwerven van box 1-inkomen. Het doel van de opleiding of studie moet zijn: het verbeteren van uw financieel- economische positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig heeft voor het verwerven of behouden van uw inkomen uit tegenwoordige arbeid. Het mag dus niet gaan om een studie die als hobby of uit persoonlijke interesse wordt gevolgd. Verder moeten de kosten op u drukken en bijvoorbeeld niet vergoed worden door uw werkgever. Tot slot moet u aannemelijk maken dat de kosten in direct verband staan met de gevolgde opleiding of studie. Het slechts aanschaffen van literatuur betekent dus nog niet dat er een opleiding of studie wordt of zal worden gevolgd.

Drempel en beperkingen
De drempel die ongeacht de hoogte van uw inkomen geldt voor het in aftrek brengen van studiekosten bedraagt € 500. In bepaalde omstandigheden geldt een maximaal aftrekbedrag van € 15.000. Verder geldt er een aantal beperkingen. Zo zijn de uitgaven die verband houden met levensonderhoud, werk- of studeerruimten en reizen en verblijven uitgesloten van de aftrek.

Aftrekbare kosten
Kosten die in aftrek kunnen worden gebracht zijn onder andere:
• Collegegelden, lesgelden en cursusgelden.
• Tentamen-, examen- en inschrijfgelden.
• Vakliteratuur zoals studieboeken en tijdschriften.
• Schrijfgerei, papier en dictaten.
• Promotiekosten.
• Kosten voor deelname aan congressen.
• Buitenlandse talencursussen.
• Computers en computercursussen.
Voor de aftrek moeten de kosten wel aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Let op!
Wanneer scholingsuitgaven zijn gedaan door uw partner en u een hoger jaarinkomen heeft, is het aan te raden de scholingsuitgaven op uw belastbare inkomen in aftrek te brengen. De scholingsuitgaven behoren namelijk tot de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. U hebt in uw aangifte 2007 de keuze om deze bestanddelen onderling toe te rekenen U krijgt dus de mogelijkheid om de voordeligste weg te kiezen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Ging u kind in 2007 naar de kinderopvang en hebt u nog geen aanvraag voor kinderopvangtoeslag ingediend? Dan kunt u dit tot 1 april 2008 doen.

Voorwaarden
Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Om in aanmerking te komen voor deze toeslag moeten u en uw eventuele (toeslag)partner beide werken of een opleiding volgen. De organisatie die uw kind opvangt, moet tevens geregistreerd zijn.

Wijzigingen
Is er iets in uw situatie gewijzigd en heeft u dit nog niet doorgegeven? Ook de wijzigingen 2007 kunt u tot 1 april 2008 met het aanvraag- en wijzigingsprogramma doorgeven. Geeft u de wijzigingen niet of niet op tijd door, dan loopt u het risico dat u teveel toeslag ontvangt en (gedeeltelijk) moet terugbetalen.

Werkloos
Wie werkloos wordt en voorheen recht had op kinderopvangtoeslag, behoudt dit recht gedurende heel het jaar 2008. Bij de toelichting op het aanvraag- en wijzigingsprogramma en bij de toelichting op het papieren formulier staat echter dat er na werkloosheid nog maar 6 maanden recht bestaat op kinderopvangtoeslag. Binnenkort zal dit worden aangepast. Wie werkloos wordt, heeft dus, ondanks de nu nog tegenstrijdige informatie in de toelichtingen, heel 2008 recht op kinderopvangtoeslag.

Let op!
Vraag de kinderopvangtoeslag over 2007 vóór 1 april 2008 aan. Geef ook uw wijzigingen 2007 vóór 1 april 2008 door. Hebt u of uw (toeslag)partner uitstel gekregen voor de aangifte inkomstenbelasting 2007, dan kunt u kinderopvangtoeslag 2007 aanvragen voor zolang u of uw partner uitstel heeft gekregen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder