Nieuws & Tips voor het MKB

HomeOverzicht Nieuws & Tips voor het MKB (Page 196)

Werkgevers mogen onder voorwaarden vaste vergoedingen onbelast aan hun werknemers verstrekken. Een vaste reiskostenvergoeding mag alleen verstrekken, indien sprake is van een vaste werkplek. Dit kan soms tot problemen leiden indien de werknemer niet altijd naar dezelfde werkplek reist. Om in deze situaties tegemoet te komen heeft de Belastingdienst de regeling per 1 januari 2007 versoepeld.

De standaard methode werkt als volgt. Er is sprake van een vaste arbeidsplaats indien in tenminste 36 weken (70% van 52 weken) de arbeidsplaats wordt bezocht. Bij de berekening van de onbelaste vergoeding moet u van 206 werkdagen uitgaan (260 werkdagen minus 54 dagen voor vakantie, ziekte etc.). Is de totale reisafstand meer dan 150 kilometer, dan is nacalculatie van de vaste reiskostenvergoeding verplicht.

Indien niet altijd naar dezelfde arbeidsplaats wordt gereisd kunnen er problemen ontstaan. Daarom staat de Belastingdienst toe dat per 1 januari 2007 de vaste reiskostenvergoeding vaker mag worden toegekend. Deze methode werkt als volgt:

Er wordt uitgegaan van 214 (i.p.v. 206) werkdagen per jaar met een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer. Voorwaarde is dat de werknemer op tenminste 150 dagen (70% van 214) naar de vaste arbeidsplaats reist. Deze berekeningsmethode geldt niet als de werknemer reist per taxi, luchtvaartuig, schip of een ter beschikking gesteld vervoermiddel.

Het aantal dagen (214 en 150) moet u naar evenredigheid toepassen wanneer de werknemer minder dan 5 dagen per week werkt, de dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar, de reisafstand wijzigt door bijvoorbeeld verhuizing of wanneer de vaste reiskostenvergoeding wordt gestopt.

Tip
Bij werknemers die een vaste reiskostenvergoeding ontvangen kunt u per 1 januari 2007 gebruik maken van een versoepelde regeling.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Werkgevers hebben per 1 juli 2007 en vervolgens elk halfjaar (per 1 juli en 1 januari) de mogelijkheid te kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-regeling.

Dit houdt in dat de werkgever de kosten voor de uitkeringen aan de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers voor eigen rekening neemt en dit risico vervolgens verzekert bij een private verzekeraar. De andere mogelijkheid is om voor het WGA-risico verzekerd te blijven bij het UWV, tegenwoordig de Belastingdienst.

Indien u heeft gekozen voor eigenrisicoschap geldt een uitkeringsplicht van 10 jaar. Na 10 jaar wordt de uitkeringsplicht door het UWV overgenomen. In totaal is de werkgever 12 jaar lang verantwoordelijk voor de arbeidsongeschikte werknemer. 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en vervolgens 10 jaar de eventuele WGA-uitkering.

Particuliere verzekeraars rekenen vaak een aanzienlijk lagere premie dan het UWV. De gemiddelde premie bij het UWV is 0,7% tegen gemiddeld 0,3-06% premie over de loonsom. Ook werkt een verzekeraar sneller aan een eventuele arbeidsreïntegratie. Bij het UWV start dit proces pas wanneer een arbeidsongeschikte als zodanig is gekwalificeerd.

De overstap van UWV naar particuliere verzekeraars is het overwegen waard als u tussen de 5 en 100 werknemers heeft. Deze moeten daarbij geen of slechts een recent WAO-verleden hebben wat betreft ziekte onder het personeel, maar daarnaast geen verdere WIA-instroom. Voor de groep bedrijven met minder dan 5 werknemers is de overstap sowieso niet voordelig. Dit heeft te maken met het feit dat veel verzekeraars een minimumpremie hanteren. Zij zijn daardoor duurder voor de bedrijven met weinig werknemers.

Tip
Heeft u een onderneming met meer dan 5 werknemers? Wellicht is het dan raadzaam te overwegen de verzekering van het WGA-risico over te hevelen van het UWV naar een particuliere verzekeraar.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Met ingang van 1 januari 2007 geldt automatisch een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden die worden overgedragen aan een familielid.

Deze vrijstelling is ook van toepassing op onroerende zaken die aan de overheid worden verkocht. Eveneens geldt de vrijstelling bij schenking van onroerende zaken, fusie, splitsing of bedrijfsreorganisatie. Tot 1 januari 2007 gold dat binnen een maand na de transactie een beroep op de vrijstelling gedaan diende te worden. Veel mensen vergaten dit, waardoor alsnog de 6% overdrachtsbelasting voldaan moest worden.

Het ministerie van Financiën heeft aan MKB-Nederland laten weten dat deze regeling ook toegepast kan worden op de nog lopende gevallen. MKB-Nederland verwacht ook dat u voortaan minder notariskosten heeft bij dergelijke overdrachten, omdat u zich niet meer druk hoeft te maken om de aangifte van de onroerende zaak bij de fiscus.

Tip
Een verzoek tot vrijstelling is niet meer nodig, waardoor u (mogelijk) door lagere notariskosten goedkoper uit bent.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De octrooibox is met terugwerkende kracht per 1 januari 2007 ingevoerd. Goedkeuring van Europa bleek niet noodzakelijk. Wanneer er winsten zijn gemaakt met gepatenteerde uitvindingen, geldt voor deze box het speciale belastingtarief van 10 procent.

De octrooibox brengt met zich mee dat u kunt kiezen voor een bijzonder tarief voor octrooien. Opbrengsten worden dan belast tegen het lage tarief van 10 procent. Het gaat om de netto vergoedingen: opbrengsten minus kosten, lasten en afschrijvingen. Deze regeling kunt u per octrooi aanvragen onder voorwaarde dat deze na 1 januari 2007 geregistreerd is.

De regeling is niet van toepassing op merken, logo’s en dergelijke. Eveneens is zij niet van kracht indien u octrooien aankoopt. U moet de rechten dus zelf ontwikkelen. Ze is wel van toepassing op kwekersrechten, dus ook de landbouwsector kan meeprofiteren.

Wanneer u voor de octrooibox kiest, moet u erop letten dat de voortbrengingskosten die in het verleden ten laste van de winst zijn gebracht, weer moeten worden geactiveerd. Dit is de zogenaamde ingroeiregeling. Kiest u niet voor de octrooibox, of gaat het om nieuwe rechten, dan geldt deze laatste regel niet.

De toepassing van de octrooibox heeft zo zijn grenzen. Dat wil zeggen dat de voordelen die u in totaal in de loop der jaren in de octrooibox vallen, niet meer kunnen bedragen dan maximaal 4 maal het totaal van de geactiveerde voortbrengingskosten.

Tip
De octrooibox kan voordelig voor u zijn als u vanaf 1 januari 2007 een octrooi registreert. De opbrengsten die voortkomen uit deze octrooien, worden belast tegen 10 procent. Laat u in voorkomende gevallen door ons adviseren.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De overheid maakt het voor particulieren aantrekkelijk om geld te lenen aan startende ondernemers. In de volksmond is dit bekend als de Tante Agaathlening. Mits u aan de voorwaarden voldoet, biedt een dergelijke geldverstrekking u een aantal fiscale voordelen.

De eerste is de vrijstelling in box 3 voor het bedrag van het durfkapitaal. Dit bedrag is in 2007 vastgesteld op maximaal € 53.421,= per belastingplichtige (lees: persoon). Uw fiscale partner mag hetzelfde bedrag op verzoek aan u overdragen. De vrijstelling wordt zo verdubbeld. Daarnaast hebt u recht op een extra heffingskorting van 1,3 % voor directe beleggingen in durfkapitaal. ‘Direct’ wil in dit geval zeggen dat u zelf het geld uitleent aan de startende onderneming, dus niet via een bank of participatiemaatschappij.

Ten slotte mag u bij calamiteiten (bijvoorbeeld het faillissement van de startende ondernemer) het (gedeeltelijke) verlies op de financiering als persoonlijke verplichting in box 1 aftrekken tot een maximum van € 46.984,= per beginnende ondernemer. Dat betekent grofweg dat de winsten onbelast dan wel belast zijn tegen het (lage) tarief van box 3 en de verliezen aftrekbaar zijn tegen het progressieve (en vaak hogere) tarief. Aangezien de vrijstelling per persoon geldt, is het voor fiscale partners in voorkomende gevallen aantrekkelijker om beiden de lening te verstrekken, in plaats van het eigen aandeel over te dragen.

Uiteraard moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. U moet bijvoorbeeld het geld uitlenen aan een ondernemer/onderneming (ook de BV valt eronder) die in beginsel korter bestaat dan 7 jaar (in bijzondere gevallen 14 jaar). De lening moet daarnaast zijn achtergesteld bij andere schuldeisers en worden geregistreerd bij de belastingdienst. Ook mag u geen hoger rentepercentage bedingen dan de wettelijke rente. Tenslotte moet de lening worden gebruikt voor de financiering van verplicht ondernemingsvermogen en mag u geen geleend geld inzetten voor een dergelijke geldverstrekking.

Tip
Leen dit jaar aan een startende ondernemer en profiteer optimaal van de fiscalevrijstellingen en kortingen. Voor dit advies kunt u bij ons terecht.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De scholing van uw werknemers komt niet alleen de efficiëntie en kennis van uw bedrijf ten goede, ook is er voor de werkgever een aanzienlijk fiscaal voordeel

Sinds 2006 is bij een tweetal regelingen een (groter) fiscaal voordeel te behalen. De eerste regeling heeft betrekking op de werkgevers die voormalig werkloze werknemers opleiden tot deze een zogenaamde startkwalificatie hebben. Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden. Het loon van de werknemer mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan het toetsloon in een bepaald loontijdvak. Daarnaast moet u een verklaring van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) hebben dat de werknemer vóór indiensttreding als werkloze te boek stond. Als u aan deze voorwaarden voldoet hoeft u minder loonheffing af te dragen. Door het besluit wordt de afdrachtvermindering per kalenderjaar verhoogd van € 1.500,= naar € 3.000,=.

De tweede regeling is nieuw. U kunt ‘vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen’ ontvangen voor het aanbieden van stages binnen de beroepsopleidende leerweg op MBO 1- of 2- niveau. De afdrachtvermindering bedraagt € 1.200,= per kalenderjaar. Het recht bestaat voor leerlingen die gedurende tenminste 2 maanden een stage volgen in het kader van een beroepsopleiding.

Als deze leerlingen of werknemers bij u in dienst zijn dan kunt u recht hebben op deze (verhoogde) kortingen. Wanneer de opgestuurde aangifte loonbelasting door de afdrachtvermindering negatief blijkt te worden, dan kan de teruggave worden verkregen door een zogenaamde correctie. Dit wordt ook het correctiebericht genoemd. Controleer dit nauwkeurig.

Tip
Controleer of u ook recht heeft op deze verhoogde afdrachtverminderingen!

  • Gepubliceerd op
Lees verder

De WOZ-waarde van bedrijfsruimtes waarin machines staan, geven vaak aanleiding tot discussies. Horen deze wel of niet tot de onroerende zaak waarover belasting is verschuldigd? Hot Amsterdam heeft met 3 criteria aangegeven wat zij onder onroerende machines verstaat en daarmee de belastbaarheid concreet gemaakt.

Er zijn 3 elementen van belang om voor vrijstelling in aanmerking te komen, aldus de rechter. Ten eerste moet de machine zonder beschadiging uit de ruimte kunnen worden gehaald. Daarnaast moet zij ook nog kunnen functioneren, nadat zij is verwijderd. Tenslotte moet de ruimte waarin de machine stond haar waarde behouden.

Beschadiging
Wat betreft dit criterium vindt het Hof dat enige beschadiging niet van invloed is voor de werktuigenvrijstelling. Het moet dan gaan om beschadiging van een relatief geringe betekenis.

Functionaliteit
Over de demontage en het behoud van functionaliteit merkte zij op dat montage op zichzelf niet van doorslaggevend belang is. Het gaat er alleen om of het werktuig zijn functionaliteit behoudt. Als voorbeeld moet u denken aan het doorslijpen van pijpleidingen bij de demontage en het vervolgens lassen bij het gebruik elders. Bij hergebruik kan worden bepaald of zij met behoud van hun functie kunnen worden verwijderd, oftewel is er sprake van (on)belastbaarheid.

Waarde
Het Hof is duidelijk over het behoud van warde in bedrijfseconomische zin na verwijdering. De technische staat van het werktuig na verwijdering is van belang en niet de bedrijfseconomische waarde na verwijdering. Dit lijkt ook logisch. De werktuigenvrijstelling mag immers niet afhankelijk zijn van de (fluctuerende) markt voor gebruikte werktuigen.

Tip
Wanneer u voor uw machines in uw onderneming wordt belast voor de WOZ, ga dan aan de hand van de hiervoor genoemde criteria na of u de werktuigenvrijstelling mag toepassen.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

U kunt voor een periode van 3 maanden een proefplaatsing van een arbeidsongeschikte of werkloze aanvragen, waarbij het UWV de uitkering van de werknemer blijft doorbetalen. Wat zijn de voordelen en voorwaarden?

Het is mogelijk om nagenoeg kosteloos iemand voor 3 maanden op proef aan te nemen. Het moet gaan om iemand met een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong- of ZW-uitkering of een WW-uitkering die al langer dan 6 maanden wordt uitgekeerd. het UWV blijft dan de uitkering van de werknemer voor deze periode doorbetalen.

Op deze manier kunt u indien u twijfelt om iemand wel of niet aan te nemen, iemand 3 maanden op proef laten komen. In deze periode betaalt u geen loon uit. U moet de werknemer wel verzekeren voor ongevallen en aansprakelijkheid. Bent u na de proeftijd tevreden en komt de werknemer in kwestie in vaste dienst, dan hoeft u minder sociale premies te betalen voor deze werknemer. U kunt ook nog in aanmerking komen voor een vergoeding voor eventuele extra kosten die samenhangen met aanpassingen op de werkvloer. Hierbij moet u denken aan aangepaste machines of een aangepast toilet.
Wordt uw werknemer binnen 5 jaar ziek, dan zal het UWV u een groot deel van de ziektekosten vergoeden. Het grootste voordeel is echter dat u met deze regeling in contact kunt komen met zeer gemotiveerde werknemers, die waardevol kunnen zijn voor uw onderneming.

Wilt u gebruik maken van de proefplaatsing voor 3 maanden, dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
– U ondertekent de intentie om de werknemer een dienstverband van minimaal 6 maanden aan te bieden als de proef slaagt,
– Het werken zonder loon duurt maximaal 4 maanden,
– Indien de werknemer een WW-uitkering ontvangt, dan moet hij/zij al 6 maanden werkloos zijn.

U kunt de proefplaatsing aanvragen door samen met de werknemer het formulier “Melding UWV proeftijd” in te vullen.

TIP
Overweeg of een plaatsing van een arbeidsongeschikte en/of werkloze voor u aantrekkelijk kan zijn.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Per 1 januari is de afdracht loonheffing voor de fiets van de zaak afgeschaft. u mag nu aan uw werknemers eens per 3 jaar geheel onbelast een fiets van de zaak vergoeden of verstrekken tot een bedrag van € 749,=.

De afschaffing scheelt u € 68,= loonbelasting, maar vooral een hoop administratieve lasten.

Bijkomende kosten aan de fiets mag u vergoeden tot een bedrag van € 82,= per kalenderjaar, zonder dat u daarvoor nader bewijs hoeft te leveren. In de oude regeling was dit nog € 250,= verspreid over 3 jaren. Onder de bijkomende kosten vallen bijvoorbeeld een regenpak en een fietstas. Een fietsverzekering mag u overigens altijd onbelast vergoeden of verstrekken. Voorwaarde is en blijft wel dat uw werknemer op meer dan de helft van het aantal werkdagen van de fiets gebruik maakt voor het woon-werkverkeer.

TIP
Het belastingvrij verstrekken dan wel het vergoeden van een zakelijke fiets is administratief eenvoudiger en voordeliger geworden. Overweeg of de nieuwe regeling ook voor u aantrekkelijk kan zijn.

  • Gepubliceerd op
Lees verder

Met ingang van 1 juli jl. zijn er wijzigingen doorgevoerd in de arbowet met als doel bedrijven meer keuze te geven wat betreft ondersteuning bij aanpak van arbeidsomstandigheden en verzuim.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Alternatief mogelijk voor arbodienst
• Invoering verplichte preventiemedewerker
• Onder 10 medewerkers is een deskundige toets op de verplichte risico inventarisatie en -evaluatie vaak niet nodig.

Met ingang van 1 juli jl. bent u verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen. De preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid. Hij moet dus kennis hebben van de specifieke arbo-risico’s binnen de onderneming. De preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen, als hij maar over specifieke kennis van de arborisico’s beschikt die voor de onderneming relevant is. Heeft u niet meer dan 15 werknemers, dan kunt u deze taak zelf op u nemen.
Zoals u weet bent u reeds een aantal jaren als werkgever verplicht een risico inventarisatie en -evaluatie uit (te laten) voeren. Tot nu toe moest deze laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Heeft u niet meer dan 10 werknemers dan is deze verplichte (dure) toetsing vervallen. Indien gewenst kunnen wij u in een adviesgesprek nader informeren over alle wijzigingen en uw specifieke situatie.
Voor algemene informatie over de wijzigingen verwijzen wij u naar www.szw.nl

  • Gepubliceerd op
Lees verder